37 proc. właścicieli zgłasza problemy zauważone w swojej wspólnocie mieszkaniowej37 proc. właścicieli zgłasza problemy zauważone w swojej wspólnocie mieszkaniowej

Jedna czwarta właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych we wspólnotach mieszkaniowych uważa, że wysokość ponoszonych przez nich opłat jest zbyt wysoka. Jedna piąta skarży się, że zarządy źle wydatkują ich pieniądze na naprawy części wspólnych. Natomiast ponad 15% badanych uważa, że brakuje transparentności w kwestii ogólnego zarządzania środkami finansowymi. Na dalszych miejscach wskazywane są problemy dotyczące zbyt długo trwających remontów i źle prowadzonych działań przez zewnętrzne firmy administrujące osiedlami. Jednak tylko nieco ponad 37% respondentów decyduje się zgłaszać swoje uwagi. A przeszło 43% z tej grupy twierdzi, że spotyka się to z całkowitym brakiem reakcji zarządu wspólnoty.

Z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH wynika, że najczęściej wskazywanym problemem przez właścicieli lokali wspólnot mieszkaniowych jest niewspółmierna do bieżących realiów wysokość opłat – 24,9%. Dla przykładu, składki na fundusz remontowy są, w ich ocenie, za wysokie. Każdy ankietowany mógł wymienić 5 najważniejszych, jego zdaniem, kwestii.

– To dość zaskakujący wynik, gdyż opłaty we wspólnotach mieszkaniowych nie są narzucane odgórnie przez podmioty trzecie, np. przez zarządców, ale uchwalane przez samych właścicieli lokali. Dotyczy to m.in. wynagrodzenia zarządu nieruchomości wspólnej i rocznego planu gospodarczego, a także wysokości funduszu remontowego. Jeśli opłaty są rażąco wygórowane, każdemu z właścicieli przysługuje prawo do zaskarżenia konkretnych uchwał do sądu. Problem może też po części wynikać z braku wiedzy, jak właściwie funkcjonuje mechanizm zdrowo zarządzanej wspólnoty – mówi radca prawny Bartosz Frączyk, jeden ze współautorów badania.

Na drugim miejscu ankietowani wskazują jako problem to, że zarząd ich wspólnoty źle wydatkuje pieniądze na naprawy części wspólnych. Tak stwierdza 20,1% badanych, czyli co piąty właściciel.  

– Zarząd wspólnoty powinien wydatkować środki na naprawy zgodnie z podjętą przez właścicieli lokali uchwałą o przeznaczeniu środków na konkretny remont. Oni sami decydują o tym, jaki remont chcą zrealizować w konkretnym roku kalendarzowym. Powinni też stwierdzić, jaki budżet chcą na ten cel przeznaczyć. Problemy w tej kwestii mogą wynikać z tego, że uchwała określa jedynie zgodę na przeprowadzenie remontu, a nie wskazuje wysokości wynagrodzenia za jego przeprowadzenie. Gdy o tym decyduje zarząd, rzeczywiście może to rodzić sytuacje konfliktowe – zauważa mec. Frączyk.

Na trzeciej pozycji na liście najważniejszych problemów, w ocenie 15,1% respondentów, jest brak transparentności w kwestii wydatkowania środków finansowych wspólnoty.

– Z moich obserwacji wynika, że obecnie taki problem występuje coraz rzadziej. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zarząd jest zobowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości ewidencję pozaksięgową kosztów oraz zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów. Ponadto nie może on wydatkować środków wspólnoty niezgodnie z podjętymi uchwałami. Natomiast właściciele lokali mają prawo kontrolować działalność zarządu, który z kolei musi dokonywać wszelkich transakcji, korzystając z rachunku bankowego – dodaje radca prawny Frączyk.

Natomiast na czwartym miejscu badani wskazali, że przeszkadzają im zbyt opieszale prowadzone remonty, czasem z dużymi opóźnieniami. Ten problem zaznaczyło 7,9% ankietowanych.

– Wielokrotnie zdarza się, że zarządy wspólnot nie podpisują odpowiednio zabezpieczających ich interesy umów, co powoduje szereg kłopotów w trakcie prowadzenia inwestycji. Często również brakuje im wystarczającej wiedzy, koniecznej do nadzorowania inwestycji. Samym mieszkańcom może się wydawać, że prace postępują zbyt wolno, ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że przy prowadzeniu remontów często wychodzą dodatkowe kwestie, które opóźniają ten proces – zwraca uwagę Bartosz Frączyk.

Do tego, jak informują analitycy z UCE RESEARCH, w pierwszej piątce najważniejszych problemów dla mieszkańców wspólnot jest również to, że firmy administrujące źle wywiązują się ze swoich obowiązków. Taką opinię wyraża 6,1% respondentów.

– Zewnętrzne firmy administrujące często borykają się ze sprzecznymi interesami samych właścicieli. I tak np. mieszkańcy ostatniego piętra są zainteresowani remontem dachu, co z kolei nie jest niezbędne w ocenie osób zamieszkałych na parterze. Odmienne są również oczekiwania właścicieli mieszkających w budynku, od tych, którzy nabyli lokale wyłącznie w celach inwestycyjnych, czyli na wynajem. To powoduje, że któraś grupa zawsze źle ocenia taki podmiot – podkreśla mec. Frączyk.

Z kolei wśród pięciu najmniej istotnych problemów badani najczęściej wskazywali, że na terenach wspólnych jest źle utrzymywany porządek – 3,2%. Przeszkadza im też brak bezpośredniego kontaktu z zarządem wspólnoty – 2,1%. Ponadto zbyt rzadko są robione zebrania właścicieli, o czym informuje 1,7% ankietowanych. Najmniejsze znaczenie mają trudności w skontaktowaniu się z administratorem, a także to, że zarząd utrudnia dostęp do podstawowych dokumentów wspólnoty – po 1,2%.

– To faktycznie są najbardziej błahe problemy. Jak wynika z moich obserwacji, występują sporadycznie. Często mają też dość subiektywny charakter. Na przykład, zebrania właścicieli lokali powinny być organizowane raz do roku, podczas gdy bardziej zaangażowani w sprawy wspólnot właściciele oczekiwaliby częstszych spotkań – komentuje radca prawny Bartosz Frączyk.

Respondenci zostali też zapytani o to, czy zgłaszali wskazane problemy zarządowi swojej wspólnoty. 59,2% osób odpowiedziało przecząco, a 37,3% – twierdząco. Z kolei 3,5% badanych nie pamiętało, czy takie zdarzenie w ogóle miało miejsce.

– Wyniki badania jasno pokazują brak zaangażowania właścicieli w kwestie związane z funkcjonowaniem ich wspólnot. Chociaż stwierdzają oni różnego rodzaju nieprawidłowości, raczej ich nie zgłaszają, bo często tak jest dla nich wygodniej. Nie chcą też doprowadzić do sytuacji konfliktu z zarządem, więc wolą narzekać, ale spraw nie zgłaszają. Tym samym nie próbują zmienić tego, co im się nie podoba. To jest oczywiście błędem, bo samo nic się nie poprawi – stwierdza Krzysztof Zych z UCE RESEARCH. 

Badani, którzy zgłaszali swoje nieprawidłowości w działaniu wspólnoty, zostali też zapytani o to, jak zareagował na ich obserwacje i sugestie zarząd. 43,2% z nich uważa, że spotkało się z brakiem reakcji. 14,6% osób poinformowało o pozytywnym podejściu do sprawy. 9,8% otrzymało negatywną odpowiedź. Z kolei 11,2% badanych nie interesowało się dalej sprawą. Natomiast 21,2% nie pamiętało, jak właściwie sprawa się skończyła.

– Te wyniki również potwierdzają niewielkie zaangażowanie właścicieli lokali w sprawy związane z funkcjonowaniem swojej wspólnoty. Nawet jeśli zgłaszają nieprawidłowości, to nie zawsze są później zainteresowani rozwiązywaniem problemów oraz monitorowaniem ewentualnych zmian – podsumowuje analityk z UCE RESEARCH.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH na próbie 981 właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych we wspólnotach mieszkaniowych działających w 16 województwach.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.