Lobbing

Wywieranie wpływu na decydentów, w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym na wszelkiego rodzaju instytucje.Oferujemy dozwolone prawem oddziaływanie oraz wywieranie wpływu na decydentów, w tym na władze szczebla centralnego i samorządowego,
a także na parlamentarzystów, komisje przetargowe itp.

Do kompetencji naszych ekspertów należy m.in. skuteczne przekonywanie powyższych grup do racji i sugestii Naszych Mocodawców oraz przekazywanie
tym podmiotom rzetelnych informacji i argumentów, które pomogą im w podjęciu decyzji uwzględniających interesy obu zainteresowanych stron.

Dodatkowo naszym celem jest tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla danego podmiotu wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalności.

Każdorazowo dostarczamy kompleksową wiedzę i proste rozwiązania, które pozwalają na skuteczne osiąganie zamierzonych celów przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.


Zakres działańDla firm i instytucji pozarządowych


 • Tworzenie i realizacja kampanii public affairs i lobbingowych
 • Opracowywanie szczegółowych rozwiązań legislacyjnych
 • Budowanie koalicji i grup interesu oraz mapowanie interesariuszy
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań z przedstawicielami władzy (wszystkie szczeble)
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania i prowadzenia korespondencji z władzami
 • Reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej (pozyskiwanie zezwoleń, koncesji)
 • Prowadzenie działań w postępowaniu administracyjnym
  i przetargowym
 • Monitoring legislacyjny i ocena ewentualnych skutków
 • Pozyskiwanie patronów merytorycznych
  (np. z administracji publicznej)
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku lub marki w środowisku administracji publicznej
 • Promowanie określonych regulacji i rozwiązań prawnych
 • Budowanie reputacji i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi


Dla administracji publicznej


 • Tworzenie strategii i metod prowadzenia działań lobbingowych
  w zakresie pozyskiwania inwestorów
 • Budowanie reputacji i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi wobec środowisk biznesowych
 • Budowanie koalicji i grup interesu oraz mapowanie interesariuszy
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań z przedstawicielami biznesu
  i instytucji pozarządowych