Grupa UCE

Budujemy zaufanie i rozwiązujemy kluczowe problemy firm i instytucji. Poznajmy się! Zobacz, kim jesteśmy...

UCE GROUP LTD. to międzynarodowa Spółka analityczno-doradcza z siedzibą w Londynie, działająca w kilku krajach na terenie Europy. W Polsce od 2007 roku firmę reprezentuje UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, który jest zlokalizowany w dwóch biurach w centrum Warszawy. Do dyspozycji klientów są również ekspozytury w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu.


Zasoby tworzą kreatywni ludzie z wieloletnim doświadczeniem. Zespół konsultantów (doradców, analityków, badaczy, socjologów, ekonomistów i prawników) spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Zapewnia też szeroki zakres wsparcia merytorycznego, obejmujący większość sektorów gospodarki.

Spółka oferuje profesjonale usługi, w tym m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie marketingu, PR-u i Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie (CSR). Tworzy strategie i kształtuje pozytywny wizerunek w mediach oraz wewnątrz organizacji, jak również wśród klientów, a także instytucji i organizacji państwowych. Ponadto świadczy usługi analityczne, audytorskie oraz konsultingowe. Doradza też w obszarze prawnym i gospodarczym, a także prowadzi wyspecjalizowane działania lobbingowe.

Grupa UCE jest również właścicielem platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH ™, która m.in. (wraz z partnerami technologicznymi) dysponuje możliwościami badawczymi w 132 krajach na świecie. Działania mogą obejmować łącznie blisko 150 mln osób, w tym ponad 2 mln mieszkających w Polsce.

Do tej pory Grupa UCE obsłużyła ponad 700 klientów, dla których wykonała blisko 500 tys. różnego rodzaju analiz, raportów, badań oraz działań o charakterze medialnym.


Kreatywne myślenie

Do każdego zadania podchodzimy w sposób wyjątkowo innowacyjny, zawsze korzystając z nieszablonowych rozwiązań. Odważnie wdrażamy w życie najtrudniejsze pomysły.

Tworzymy z pasją

Warunkiem udanego biznesu z reguły są ludzie. Z tego powodu nasz zespół tworzą wyłącznie pasjonaci, którzy zawsze z oddaniem podchodzą do każdego zadania.

Patrzymy w przyszłość

Podejmując zlecenie, wiemy, że często to od nas zależy przyszłość Naszych Klientów. Dlatego przewidując ją, wyprzedzamy obecnie panujące na rynku trendy.


JESTEŚMY PROFESJONALISTAMI

W latach 2010-2013 grupa ekspertów Spółki UCE brała aktywnie udział w pracach rządowego Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Grupa Robocza ds. promowania i edukacji CSR). Został on powołany na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku. Działał przy Ministerstwie Gospodarki,
a także przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz innych instytucji rządowych i pozarządowych. Celem zespołu było wypracowanie rekomendacji w zakresie prawidłowego rozwoju CSR-u w Polsce.

Kadra pracownicza Spółki należy do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, tj. organizacji zrzeszającej specjalistów z branży PR. To gwarantuje najwyższą jakość proponowanych usług, zgodnych z etycznymi oraz branżowymi standardami. Należymy również do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.
Od 2010 roku firma jest wpisana do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako podmiot prowadzący zawodową działalność lobbingową w zakresie stanowienia i współtworzenia prawa na szczeblu administracji publicznej,
w tym samorządowej i parlamentarnej, na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 2005 roku (Dz. U. z dnia 6.09.2005 r.).


DZIAŁAMY PRZEJRZYŚCIE

Ponadto w ramach współpracy z instytucjami europejskimi, Spółka została wpisana do rejestru służącego przejrzystości zarządzanego przez Parlament oraz Komisję Europejską. Jest on zbiorem instytucji zaangażowanych w działalność prowadzoną w celu wywierania bezpośredniego lub pośredniego wpływu na procesy opracowywania lub realizacji polityki i podejmowania decyzji przez instytucje UE.

W ramach ww. wpisu Spółka przestrzega wspólnego kodeksu postępowania, który zobowiązuje do prowadzenia działalności z poszanowaniem zasad etycznych. W tym zakresie również prowadzi działania lobbingowe na rzecz rozwoju oraz promocji firm i instytucji, a także reprezentuje interesy polskiej przedsiębiorczości w kontaktach
z unijnymi instytucjami.

W zakresie prowadzenia działalności analityczno-badawczej Spółka postępuje także zgodnie z branżowym katalogiem zasad. Pracuje ściśle według standardów ESOMAR (Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku). Dodatkowo realizuje projekty zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).


W BIZNESIE FUNKCJONUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

Od 2010 do 2017 roku UCE GROUP LTD. była członkiem międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact, powołanej przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W ramach tej inicjatywy promowaliśmy społeczną odpowiedzialność biznesu.

Dodatkowo w przedmiocie ww. działań wspieraliśmy wiedzą oraz doświadczeniem różnego rodzaju instytucje (m.in. agendę ONZ w Polsce i podmioty ekonomii społecznej), a także inicjatywy (np. projekt „Anioł Ekonomii Społecznej” – UNDP czy też międzynarodowy program proekologiczny „Caring for Climate” – UNGC).