Blisko 23 proc. kobiet w czasie pandemii doświadczyło mobbingu w miejscu pracyBlisko 23 proc. kobiet w czasie pandemii doświadczyło mobbingu w miejscu pracy

W czasie pandemii blisko 23% kobiet w Polsce doświadczyło mobbingu w pracy. Z kolei nie miało tego rodzaju problemu ponad 73% rodaczek. Ofiarami nękania są głównie Polki z najniższym wykształceniem oraz z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Są to też przeważnie pracownice największych przedsiębiorstw, zarabiające 5000-6999 zł netto miesięcznie.

Z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland wynika, że w czasie pandemii 22,6% Polek doświadczyło mobbingu w swoim miejscu pracy. Z kolei 73,4% rodaczek niczego takiego nie przeżyło, a 4% nie potrafi określić się w tym temacie.

– Podczas pandemii wiele firm starało się jak najszybciej dopasować do nowych warunków rynkowych. To wywoływało ogromną presję wśród osób zarządzających zespołami. Ci, którzy jej nie wytrzymywali, mogli dopuszczać się nadużyć, łamiąc przy tym prawo. Oczywiście nic tego nie tłumaczy. Świadczy to natomiast o słabości i niekompetencji ludzi stojących na czele takich organizacji. Praca zdalna częściowo ograniczała ilość agresywnych zachowań. Dlatego można przypuszczać, że statystki nie odzwierciedlają rzeczywistych zagrożeń – zwracają uwagę eksperci z UCE RESEARCH.

Najczęściej mobbingu doświadczają pracownice z podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem – 40%. Zdecydowanie rzadziej dotyka to kobiet, które zdobyły średnie wykształcenie – 22,7%, wyższe – 22,5%, a także zasadnicze zawodowe – 18,6%.

– Osoby, które mają podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie, częściej pełnią niższe w hierarchii organizacji funkcje. To oczywiście nie jest powodem bycia ofiarą mobbingu. Decyduje o tym podejście mobbera do podwładnych, przekraczające granice prawa. Jak widać, żaden poziom edukacji nie chroni kobiet przed tego typu przemocą – podkreślają autorzy badania.

Uwzględniając miejsce zamieszkania, najczęściej o mobbingu mówią kobiety z miejscowości mających od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – 26,7%. Najrzadziej zaś spotyka to Polki z miast liczących powyżej 500 tys. ludności – 18,3%. W przypadku wsi i najmniejszych miejscowości wskaźnik wynosi 20,5%.

– Patrząc na różne wielkości miast, widać, że nie ma dużych rozbieżności. Największy i najmniejszy wynik dzieli bardzo niewiele. Niemniej najrzadziej o mobbingu w pracy mówią kobiety z największych miast. Może to wynikać z tego, że w znajdujących się na ich obszarach przedsiębiorstwach kultura organizacyjna jest na wyższym poziomie – analizują eksperci z UCE RESEARCH.

Sondaż wykazał też, że ofiarami mobbingu przeważnie są kobiety uzyskujące 5000-6999 zł netto miesięcznie – 32,8%. Nieznacznie mniejszy wynik widzimy wśród respondentek z dochodami poniżej 1000 zł – 31,3%. Natomiast na końcu zestawienia są Polki zarabiające powyżej 9000 zł – 11,1%. Wśród kobiet, które nie ujawniają wysokości swoich zarobków, odsetek ten wynosi 2,9%.

– Wyniki dot. zarobków mogą wskazywać na to, że tego typu doświadczenia mają na swoim koncie kobiety, od których efektywności zależą wyniki zespołów. Przełożeni prawdopodobnie wywierają na nich presję, aby utrzymać własne pozycje, awansować lub otrzymać premie – zauważają analitycy.

Ponadto badanie wskazuje na to, że o mobbingu najczęściej informują pracownice firm lub instytucji, w których zatrudnia się powyżej 250 osób – 25,5%. Na drugim miejscu są kobiety związane zawodowo z podmiotami od 51 do 100 ludzi – 23,5%. Natomiast najrzadziej o tym mówią Polki pracujące w przedsiębiorstwach mających do 10 pracowników – 17,7%.

– Duże przedsiębiorstwa z reguły mają rozwinięte procedury umożliwiające zgłaszanie im – również anonimowo – sytuacji łamiących prawa pracowników. Pracodawcy często zapewniają też szkolenia uczące rozpoznawania przejawów mobbingu. Efektem tego jest wyższa świadomość pracownic w tym zakresie. Choć w małych podmiotach, w których wszyscy się znają, problem rzadziej jest dostrzegany, nie znaczy to wcale, że nie istnieje – podsumowują badacze.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland na reprezentatywnej próbie 1010 kobiet w wieku 18-60 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.