Badanie opinii: Blisko co drugi Polak odłożył zakupy do czasu ich ponownego otwarciaBadanie opinii: Blisko co drugi Polak odłożył zakupy do czasu ich ponownego otwarcia

Podczas ostatniego lockdownu ponad połowa konsumentów odłożyła zakupy planowane w galeriach handlowych na okres, kiedy tego typu obiekty zostaną ponownie w pełni otwarte. Z kolei blisko 46% zrobiło zupełnie odwrotnie. W tej grupie przeszło 60% badanych zamiennie dokonało zakupów w e-sklepach. Wśród tych osób niespełna 40% nadal zamierza je dokonywać w sieci. Do tego ponad 17% zapowiada, że będzie to robiło hybrydowo, tj. w obu kanałach jednocześnie. Natomiast 20% nie potrafi jeszcze w tej kwestii się określić.

Z ogólnopolskiego badania opinii społecznej, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH dla Grupy Modern Commerce, wynika, że w czasie ostatniego lockdownu, gdy sklepy stacjonarne w galeriach handlowych były zamknięte, aż 51,8% ankietowanych odłożyło tego typu zakupy do czasu ponownego otwarcia wyżej wymienionych obiektów.

– Sporej grupie konsumentów mogło brakować możliwości oglądania towaru i kontaktu z ekspedientem, przez co finalnie większość wolała zaczekać na tradycyjne zakupy. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, że galerie handlowe pełnią już nie tylko rolę sprzedażową, ale też rozrywkowo-rekreacyjną. Polacy uwielbiają chodzić po tego typu obiektach i oglądać różnego rodzaju towary, czasem nawet bez wyraźnej intencji zakupowej – mówi Maciej Tygielski z Modern Commerce.

Jak informuje Krzysztof Zych z UCE RESEARCH, 45,9% badanych jednak nie powstrzymało się przed zrobieniem zakupów. Zdaniem eksperta, świadczy to przede wszystkim o wyraźnym podziale konsumentów w zakresie wybieranych kanałów sprzedaży.

– Wskazany wynik może oznaczać, że wiele osób zrobiło zakupy online. W ostatnim czasie widoczny jest trend przechodzenia konsumentów z tradycyjnych metod nabywania towarów w galeriach handlowych do e-sklepów, których powstaje coraz więcej. Przybywa też funkcjonalności sprzyjających e-zakupom. Coraz więcej klientów kupuje również za pomocą urządzeń mobilnych – zauważa Tomasz Czajka z Modern Commerce.

Ponadto badanie wykazało, że wśród osób, które nie odłożyły zakupów do czasu ponownego otwarcia galerii, aż 60,5% dokonało ich zamiennie w e-sklepach. W ocenie Krzysztofa Zycha, to dość dobry wynik dla branży e-commerce.

– W ostatnim roku część Polaków mocno się przyzwyczaiła do robienia zakupów online i z pewnością będzie to kontynuować, tym bardziej że wiele stacjonarnych sklepów wzmocniło sprzedaż internetową. Natomiast uważam, że dopiero 3-4 kwartały po zniesieniu wszelkich ograniczeń i zaszczepieniu ponad połowy społeczeństwa będzie można rzetelnie ocenić, jaka część Polaków faktycznie przekonała się do handlu online – stwierdza Maciej Tygielski.

Z kolei 37,9% z ww. grupy nie skorzystało z e-zakupów. Wybrało inne kanały niż galerie handlowe i sklepy internetowe.

– Najprawdopodobniej ta grupa nie była w pełni zdecydowana na zakup produktów online. Należy pamiętać o tym, że ubrania, dodatki, kosmetyki czy buty często są kupowane impulsywnie. Nieotrzymanie produktu right-now często powoduje utratę chęci, potrzebę przemyślenia wyboru czy w ogóle zmianę preferencji zakupowej – dodaje Tomasz Czajka.

Po ponownym otwarciu galerii, w grupie, która nie odłożyła zakupów do czasu ich otwarcia, 37,2% nadal zamierza robić zakupy w e-sklepach. Odmiennego zdania jest 25,5%. Możliwość kupowania produktów zarówno w centrach handlowych, jak i w sieci wskazało 17,2% badanych. Natomiast 20,1% nie miało jeszcze wyrobionego zdania na ten temat.

– Jeżeli ten wynik się potwierdzi, to branża będzie mogła mówić o sukcesie, bo konkretna grupa została przekonana do zakupów online. Prognozuję, że wśród niezdecydowanych osób znaczny odsetek będzie je realizować. Oczywiście to, że niektórzy wrócą do galerii, wcale nie musi oznaczać, że właśnie tam dokonają zakupów. Od kilku lat konsumenci oglądają towary na żywo, ale kupują je online, bo tak jest taniej – podsumowuje Maciej Tygielski.

Raport powstał na podstawie badania CAWI, zrealizowanego przez UCE RESEARCH dla Grupy Modern Commerce. Przeprowadzono je w dniach 08-10.05.2021 r. na próbie 1148 dorosłych konsumentów w wieku 18-65 lat, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.