Handel stanie przed ciężką próbą. Blisko 50% Polaków zamierza zredukować swoje wydatkiHandel stanie przed ciężką próbą. Blisko 50% Polaków zamierza zredukować swoje wydatki

Według raportu „Nastroje konsumentów w I kw. 2021 roku”, niemal połowa Polaków zamierza ograniczyć wydatki na bieżące zakupy i prawie tyle samo osób nie planuje tego. Do oszczędzania skłaniają konsumentów przede wszystkim rosnące ceny. Przewidywane cięcia wyniosą średnio 5-20%. Badani zamierzają oszczędzać głównie na słodyczach i przekąskach, odzieży oraz alkoholach.

Z raportu „Nastroje konsumentów w I kw. 2021 roku” wynika, że ograniczenie wydatków na zakupy w I kwartale 2021 roku deklaruje 44,8% Polaków. Co ciekawe, prawie tyle samo ankietowanych nie bierze tego pod uwagę – 43,7%. Tylko 8,3% respondentów nie ma zdania w tej kwestii. 3,2% nie zwraca na to uwagi.

– Oprócz skutków samej pandemii, nie bez znaczenia jest też nowa opłata cukrowa i podatek od sprzedaży detalicznej. Te czynniki realnie podwyższają ceny żywności. Jeżeli konsumenci zostawią w sklepach mniej pieniędzy, odbije się to negatywnie nie tylko na branży retailowej, ale też na wszelkiego rodzaju daninach, które płacą sieci handlowe – ostrzega Krzysztof Zych z UCE RESEARCH.

Konsumenci, którzy zamierzają oszczędzać, najczęściej tłumaczą, że skłaniają ich do tego stale rosnące ceny – 38,7%. Istotnym powodem jest też brak odłożonych oszczędności – 19,3%. Spore znaczenie ma ponadto obawa o pogorszenie się sytuacji gospodarczej – 17,5%. Zdecydowanie mniej osób boi się utraty pracy – 10%, zachorowania na COVID-19 – 4,7%, a także choroby bliskich – 3,8%.

– Nie traktowałbym niskiego udziału obawy o utratę pracy jako optymistycznego wyniku. Po roku turbulencji w wielu sektorach gospodarki nadal znajdujemy się w okresie dużej niepewności. Rosnące ceny mają bezpośredni wpływ na możliwości nabywcze i poziom życia Polaków. Przewiduję, że wciąż będą szły do góry, a konsumenci proporcjonalnie do tego będą ograniczać swoje wydatki – komentuje Karol Kamiński z Centrum Analiz Grupy AdRetail.

Aż 29% osób nastwionych na redukcję wydatków planuje obciąć je o 10-15%. 26,8% badanych w tej grupie deklaruje zmniejszenie wartości zakupów o 5-10%. 21,2% ankietowanych chce ograniczyć wydawane sumy o 15-20%. 9,5% respondentów przewiduje oszczędności rzędu 20-30%. Natomiast do 5% mniej będzie wydawało 2,9% konsumentów. Z kolei duże ograniczenia, tj. o 30-40%, 40-50%, a także ponad 50% zapowiada kolejno 2,7%,– 2,2% i 0,7% badanych.   

– Z raportu również wynika, że Polacy będą oszczędzali średnio 5-20% na zakupach. Właśnie o tyle drożeją różnego rodzaju produkty. I jeżeli ten scenariusz się urzeczywistni, to ww. wartości wytną dużą dziurę w handlu – przekonuje Karol Kamiński.

W I kwartale br. najbardziej będą ograniczane wydatki na słodycze i przekąski – 43,1%, art. odzieżowe – 38,9%, a także alkohole – 37%. Ponadto mniej pieniędzy Polacy wydadzą na sprzęt RTV-AGD – 23,5%, kosmetyki – 23%, papierosy – 22,8%, produkty spożywcze – 19,5%, jak również art. budowlano-remontowe – 16,2%. Oszczędności nie dotkną tak mocno napojów bezalkoholowych – 10,6%, kawy i herbaty – 7,3%, a także chemii gospodarczej – 4,7%.

– Plany redukcji wydatków na produkty drugiej potrzeby są absolutnie naturalnym przejawem obaw konsumenckich. W związku z szeroko stosowaną pracą zdalną i ograniczeniem kontaktów społecznych nie dziwią mnie również tak wysokie wyniki dla kategorii odzieżowej. Polacy ograniczą w pierwszej kolejności to, bez czego mogą się obyć na co dzień – wyjaśnia Krzysztof Zych.

Z kolei konsumenci, którzy nie chcą redukować wydatków, tłumaczą to dobrą sytuacją finansową – 32,5%. Deklarują, że mają odłożone oszczędności – 28,9%. Co więcej, nie boją się utraty pracy – 21,8%, pogorszenia sytuacji materialnej – 12,5%, a także rosnących cen – 8%. Nie obawiają się też, że oni sami bądź ich bliscy zachorują – 5,2% i 4,3%. Do tego 11,8% wskazuje na inne niż ww. powody. 13,4% badanych nie miało zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla programu branżowego AdRetail Inspirio. W dniach 08-11.01.2021 r. wzięło w nim udział 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.