Polacy mają problem z używkami. Blisko co czwartej osobie nie udaje się rzucić nałoguPolacy mają problem z używkami. Blisko co czwartej osobie nie udaje się rzucić nałogu

Każdego roku Polacy ochoczo deklarują chęć rzucenia używek. I w tym roku nie jest inaczej. Odstawienie słodyczy, alkoholu, papierosów oraz napojów energetycznych to główne postanowienia noworoczne. Co ciekawe, badani najrzadziej wskazują marihuanę, narkotyki twarde, chemsex, hazard i kawę. Do tego niespełna 37% twierdzi, że rok temu też próbowało zlikwidować nałóg, ale bez efektu. Jednak zdecydowana większość ankietowanych nie widzi potrzeby skorzystania z dodatkowej pomocy.

Z raportu wykonanego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy Therapify, wynika, że w tym roku Polacy zamierzają ograniczyć bądź całkowicie porzucić głównie słodycze – 36%, alkohol – 26,7%, papierosy lub tytoń – 22,1%, a także napoje energetyczne – 12%.

– Wskazane używki są jednymi z najpopularniejszych i najbardziej dostępnych na rynku. Jednocześnie najwięcej mówi się o ich szkodliwości. Dlatego Polacy najczęściej chcą od nich odchodzić – mówi Damian Markowski, współautor raportu z platformy Therapify.

Natomiast na końcu zestawienia jest marihuana – 2,6%, poprzedzona przez narkotyki twarde – 2,9%, chemsex – 3,5%, hazard – 7,5%, a także kawę – 9,9%. Jak zauważa Beata Bednarek, analityk z UCE RESEARCH, na ostatnich miejscach znalazły się głównie nielegalne środki. Pomimo anonimowości ankiety, badani mogli nie chcieć się do nich przyznać. A skala tego problemu może dużo szersza. 

– Wyniki dotyczące hazardu i kawy mogą świadczyć o braku poczucia ich szkodliwości. W przestrzeni publicznej zbyt mało jeszcze się o tym mówi, szczególnie w kontekście problemów społecznych. Jednak uważam, że w kolejnych latach częściej będzie poruszany wątek hazardu, bo to niebezpieczne zjawisko coraz bardziej się nasila – przekonuje Damian Markowski.

Z kolei 25,9% badanych stwierdziło, że niczego nie zamierza zmienić. Zaledwie 8,1% nie miało jeszcze wyrobionego zdania w tej kwestii.

– Nie wszyscy Polacy mają kłopot z używkami. Niektórzy są również nieświadomi swoich problemów. Jeszcze inni, nawet jeśli są od czegoś uzależnieni, to nie chcą zmieniać tego stanu, bo w niczym im to nie przeszkadza, a często wręcz nawet dodaje estymy, oczywiście w ich mniemaniu – stwierdza Beata Bednarek.

Ponadto z raportu wynika, że Polacy w ub.r. też mieli tego typu postanowienia. 36,7% próbowało wprowadzić ograniczenia, ale z krótkotrwałym efektem. 18,7% nie osiągnęło widocznych rezultatów. Natomiast 18,7% miało plan, ale nie podjęło próby. Z kolei 17,4% zdecydowanie nie chciało niczego zmieniać.

– Ograniczanie czy definitywne porzucenie używek łączy się ze zmianą nawyków. Powinno się to starannie planować, najlepiej – z pomocą psychologa bądź psychoterapeuty. Kluczowa jest też wewnętrzna motywacja, wynikająca z własnych potrzeb, a nie nacisków otoczenia – wyjaśnia ekspert z Therapify.

Do tego z raportu wynika, że 80,7% respondentów nie widzi potrzeby korzystania z profesjonalnej pomocy specjalisty. Tylko 12,8% ma odmienne zdanie.

– Niestety, ale powszechnie panuje przekonanie, że korzystanie z usług psychologa czy psychoterapeuty jest zarezerwowane dla osób chorych psychicznie. Tymczasem wsparcie specjalistów czy coachów przy próbie zmiany nawyków może okazać się kluczowym czynnikiem. Wyjście z nałogów czasem bywa wręcz niemożliwe bez zewnętrznej pomocy – podsumowuje Damian Markowski.

Badanie przeprowadzono w I połowie stycznia br. na reprezentatywnej próbie 1008 dorosłych internautów w wieku 18-80 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.