Polacy mocno podzieleni w sprawie ulg podatkowych dla innowacyjnych firmPolacy mocno podzieleni w sprawie ulg podatkowych dla innowacyjnych firm

Wśród rodaków nieprowadzących działalności gospodarczej jest ponad 40% zwolenników i więcej niż 45% przeciwników ulg podatkowych dla innowacyjnych firm działających na terenie Polski. Ponadto przeszło 61% ankietowanych uważa, że ewentualne uprzywilejowanie powinno zależeć od kraju pochodzenia kapitału przedsiębiorstwa. W tej grupie ankietowanych niemal 73% osób twierdzi, że ulgowo mogłyby być traktowane wyłącznie rodzime podmioty.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH dla Grupy Kapitałowej DGA wśród osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 40,2% Polaków uważa, że innowacyjne firmy powinny być zwalniane z płacenia części lub całości podatków bądź innych danin publicznych. Ale już 45,6% jest zupełnie przeciwnego zdania. Z kolei 14,2% ankietowanych nie potrafi się określić w tej kwestii.

– Od kilku lat mamy w Polsce do czynienia z systemem ulg na prowadzenie firm innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, który wpisał się już w znacznym stopniu w zbiorową świadomość. Znane są sukcesy takich podmiotów, ale mamy też przykłady złego wykorzystania środków finansowych i braku efektów przy naprawę sporych nakładach. I to pokazuje, że respondenci, którzy nie mają na co dzień do czynienia z konkurencją i rynkiem oczekującym nowości, głównie opierają się w swoich opiniach na zasłyszanych historiach. Ich odpowiedzi potwierdzają też podział polskiego społeczeństwa – mówi Anna Szymańska, Wiceprezes Zarządu DGA.

Wśród zwolenników ulg podatkowych dla innowacyjnych firm najwięcej jest osób z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców oraz od 200 do 499 tys. ludności. Natomiast przeciwnicy takiego uprzywilejowania głównie zamieszkują miejscowości mające od 20 do 99 tys. ludności. Z kolei patrząc na wiek respondentów, wyraźnie widać, że za pierwszą opcją najczęściej opowiadają się Polacy od 23. do 35. roku życia. W drugim przypadku dominują ankietowani w przedziale wiekowym 56-80 lat.  

– W dużych miastach najczęściej mieszka najbardziej aktywna cześć społeczności. I dlatego tak duży odsetek ich mieszkańców popiera tego typu działania. Nie powinien też dziwić fakt, że za ulgami opowiadają się młode osoby, bo one z reguły bardziej liberalnie podchodzą do płacenia jakichkolwiek danin. Co do seniorów również nie można być zdziwionym. Oni z reguły nie widzą wokół siebie innowacji, mimo że naprawdę często z nich korzystają. Dlatego ich stosunek do tego jest też bardziej sceptyczny – tłumaczą analitycy z UCE RESEARCH.

Aż 61,3% ankietowanych uważa, że zwolnienie z płacenia części lub całości podatków bądź innych danin publicznych powinno zależeć od tego, czy kapitał firmy pochodzi z Polski czy z innego kraju. Natomiast dla 32,5% nie miałoby to żadnego znaczenia. Tylko 6,2% jest w tej kwestii niezdecydowanych. Ponadto autorzy badania dodają, że w pierwszej grupie ankietowanych niecałe 73% jednoznacznie widzi potrzebę takiego uprzywilejowania wyłącznie dla firm z polskim kapitałem.

– Wyniki pokazują charakter polskiego społeczeństwa, które systemem ulg i bonusów chciałoby wesprzeć swoich rodaków. Rozwój innowacji w rodzimych firmach to szansa na nowe miejsca pracy na lokalnym rynku i promocję Polski w świecie. W mojej ocenie, respondenci są świadomi tego, że poprzez płacenie danin publicznych mają swój udział w finansowaniu zwolnień z opłat i podatków dla innych. Jeżeli innowatorem będzie firma z rodzimym kapitałem, to jej sukces prawdopodobnie skonsumuje polski obywatel – komentuje tę część badania Anna Szymańska.

Ci, którzy uważają, że uprzywilejowane powinny być firmy z krajowym kapitałem, zazwyczaj mieszkają w miastach liczących od 50 do 99 tys. oraz od 100 tys. do 199 tys. ludności. Mają przeważnie 36-55 lat i wyższe lub średnie wykształcenie. Najczęściej zarabiają pomiędzy 5000 a 6999 zł na rękę, a nieco rzadziej – od 3000 do 4999 zł.

–  W małych i średnich miastach często mieszkają osoby, które patriotyzm gospodarczy mają zakodowany na wyższym poziomie. Patrząc na ww. wiek, jest to też pokolenie, któremu wpajano inne wartości niż np. dzisiejszej młodzieży. Natomiast widać także, że zwolennikami uprzywilejowania firm z polskim kapitałem są ludzie dobrze wykształceni. Ich opinie mogą podnosić odsetek tak myślących osób. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że obecnie żyjemy w czasach, w których często publicznie podkreśla się przynależność kapitału i właściwie dzieli na nasz i ten obcy – podsumowują eksperci z UCE RESEARCH.

Badanie zostało wykonane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla Grupy Kapitałowej DGA w dniach 6-11 grudnia 2021 roku. Zrealizowano je metodą CAWI (wywiad internetowy) wśród 1 456 dorosłych Polaków, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i nie zasiadają w zarządach przedsiębiorstw czy w radach nadzorczych spółek.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.