Polacy na krawędzi depresji. Ponad 60 proc. badanych realnie odczuwa jej symptomyPolacy na krawędzi depresji. Ponad 60 proc. badanych realnie odczuwa jej symptomy

Ponad 60% dorosłych Polaków wykazuje objawy depresji. Wśród nich najwięcej osób, tj. blisko 38%, skarży się na uczucie zmęczenia i braku energii. Głównie dotyczy to rodaków w wieku 36-55 lat i 18-22 lat. Ponadto często wymieniane są takie oznaki, jak obniżenie nastroju – niecałe 29%, zaburzenia snu – 28,5%, osłabienie koncentracji i uwagi – niespełna 19%, a także pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości – 16,5%. Z badania wychodzi również, że wśród zaszczepionych przeciwko COVID-19 przewagę mają osoby, u których objawy nie występowały przed pandemią. Z kolei w przypadku niezaszczepionych jest odwrotnie, tj. przeważnie objawy były widoczne jeszcze przed pandemią.

Uczestnicy badania, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl, mieli stwierdzić, czy występuje u nich przynajmniej jeden z dziesięciu wymienionych objawów depresji w okresie trwającym minimum dwa tygodnie. Aż 61,4% Polaków potwierdziło, że odczuwa takie syndromy. 32,9% rodaków zadeklarowało, że żadna z wymienionych w ankiecie oznak ich nie dotyczy. Tylko 5,7% respondentów nie potrafiło tego określić.

– Fakt, że aż 60% dorosłych Polaków wskazuje na objawy, które mogą być powiązane z depresją, jest bardzo alarmujący. Jednak to nie oznacza, że tylu Polaków realnie zmaga się z chorobą. Natomiast z całą pewnością nieadekwatne poczucie winy, obniżony nastrój czy wyraźnie zaniżona satysfakcja z wykonywanych aktywności mogą być bardzo obciążające i utrudniać codzienne funkcjonowanie – mówi psycholog Michał Murgrabia, współautor badania i prezes platformy ePsycholodzy.pl.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, z badania również wychodzi, że najczęściej wskazywanym objawem jest uczucie zmęczenia i braku energii. Taki problem podaje aż 37,7% osób deklarujących oznaki choroby.

– Uczucie zmęczenia, odbierające chęć i motywację do działania, może potęgować negatywne myśli. Poczucie braku energii może być związane z wieloma czynnikami i występować też w innych zaburzeniach psychicznych. Jeśli danej osobie trudno jest samej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czuje ww. objaw, powinna udać się do lekarza lub psychologa – przekonuje Michał Murgrabia.

Patrząc na wiek respondentów, uczucie zmęczenia i braku energii dotyczy głównie osób mających 36-55 lat – 40,9%. Dalej w zestawieniu są takie grupy wiekowe jak 18-22 lata – 40,4%, 23-35 lat – 37,7%, a także 56-80 lat – 31,9%. Z tego wynika, że najmłodsi respondenci tylko nieco rzadziej wskazują ten objaw niż osoby najczęściej borykające się z ww. problemem.

– Objawy zmęczenia i braku energii, związane z depresją, są takie same w każdym wieku. Oczywiście mogą się różnić częstością i nasileniem występowania. Natomiast osoby starsze mogą mniej niepokoić się takimi odczuciami, tłumacząc je np. nadmierną ilością obowiązków służbowych i domowych – dodaje ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

Biorąc pod uwagę wielkość zamieszkania, uczucie zmęczenia i braku energii dotyczy przede wszystkim osób z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców – 49,5%. Najrzadziej występuje zaś wśród rodaków z miast mających od 200 tys. do 499 tys. ludności – 33,8%.

– W mniejszych miejscowościach specyfika aktywności zawodowej respondentów wskazuje na częstsze wykonywanie pracy fizycznej, która przecież w naturalny sposób może powodować zmęczenie. To w prosty sposób można powiązać z poczuciem zmęczenia i braku energii. Odwrotnie jest w przypadku mieszkańców miast. Przeważnie pracują w innych warunkach niż ludność małych miasteczek – stwierdza Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Analizując deklarowane miesięczne dochody netto, można zauważyć, że uczucie zmęczenia i braku energii dotyka najczęściej osoby uzyskujące poniżej 1 tys. zł – 46,8%. Z kolei wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 34,6% podaje ten objaw. I to najniższy wskaźnik, wyłączając respondentów, którzy nie chcieli określić dochodów (20,4%).

– Osoby zarabiające poniżej 1 tys. zł prawdopodobnie częściej wykonują pracę fizyczną, którą mogą bezpośrednio wiązać z poczuciem zmęczenia i braku energii. Polacy uzyskujący ponad 9 tys. zł prawdopodobnie skupiają się na pracy umysłowej. Choć jest ona obciążająca, nie zawsze może być wprost połączona z uczuciem fizycznego zmęczenia. Jeżeli natomiast poczucie obniżenia motywacji występuje wraz z przygnębieniem, zaburzeniami snu, negatywnymi myślami, wtedy najlepiej udać się do specjalisty i zasięgnąć profesjonalnej porady – podkreśla psycholog Murgrabia.

Drugim często wymienianym objawem jest obniżenie nastroju – 28,6%. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widzimy zaburzenia snu – 28,5%, osłabienie koncentracji i uwagi – 18,7%, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości – 16,5%, niską samoocenę i małą wiarę w siebie – 16,4%, a także brak przyjemności z czynności, które wcześniej były lubiane – 13,3%.

– Problem pojawia się, gdy ww. symptomy utrzymują się przed dłuższy czas i są na tyle poważne, że w znaczący sposób utrudniają życie. Jeśli są przejściowe i wiążą się np. z trudnymi wydarzeniami, to nie wskazują na depresję. Są naturalną reakcją na te przeżycia – wskazuje Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Respondenci, którzy wskazali konkretne objawy, poinformowali, czy występowały one przed pandemią. 41,5% z nich odpowiedziało twierdząco, a 46,8% – przecząco. Z kolei 11,7% nie potrafiło tego określić.

– Zwiększony poziom stresu, powiązanego bezpośrednio z zachorowaniem, śmiercią bliskiego czy z problemami finansowymi lub utratą fizycznych kontaktów może prowadzić do ogólnego pogorszenia się kondycji psychicznej Polaków. Ostatni okres wymusił na nas szereg zmian, a sytuacja ciągle jest niestabilna – podkreśla Michał Murgrabia.

Na pytanie, czy objawy występowały przed pandemią, inaczej odpowiadały osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 niż niezaszczepione. W pierwszej grupie 39,5% miało oznaki depresji przed pandemią, 49% nie dostrzegało ich, a 11,5% nie umiało tego określić. Z kolei wśród niezaszczepionych respondentów 46% odczuwało objawy przed pandemią, 41,9% ¬– nie zauważyło ich, a 12,1% było niezdecydowanych.

– Wśród zaszczepionych Polaków przewagę mają ci, u których objawy nie występowały przed pandemią. W przypadku niezaszczepionych jest odwrotnie. Przewagę mają osoby, które już wcześniej odczuwały symptomy. W zależności od grupy respondentów, szczepienie lub jego brak mogło być odbierane jako forma zabezpieczenia się przed nasileniem się kolejnych dolegliwości – podsumowują analitycy z UCE RESEARCH.

Badanie zostało przeprowadzone w I i II tygodniu lutego br. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl wśród 1040 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.