Sondaż: Polacy nie śpią zbyt spokojnie. Blisko 40% ma z tym poważny problemySondaż: Polacy nie śpią zbyt spokojnie. Blisko 40% ma z tym poważny problemy

Ponad połowa społeczeństwa jest zadowolona z jakości swojego snu, ale blisko 40% ma problemy w tej sferze. Najbardziej usatysfakcjonowani są najlepiej zarabiający Polacy. Z kolei ci, którzy nie wysypiają się, najczęściej mają kłopoty z zaśnięciem. I głównie to dotyczy osób w wieku od 18 do 22 lat. Kolejne przyczyny braku odpowiedniej regeneracji tkwią w wielokrotnym budzeniu się w nocy, martwieniu się o przyszłość, stresie, a także problemach zdrowotnych i rodzinnych. Najrzadziej utrudniają spanie różnego rodzaju ekscytacje.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl, 55,9% Polaków jest zadowolonych z jakości swojego snu. Przeciwne stanowisko zajmuje 39,2% rodaków. Natomiast 4,9% społeczeństwa nie potrafi tego ocenić.

– Informacja, że prawie 40% Polaków negatywnie ocenia jakość swojego snu jest bardzo niepokojąca. Brak regeneracji organizmu może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, nie tylko fizycznego, ale też psychicznego – komentuje psycholog Michał Murgrabia, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Badanie wykazało również, że najbardziej zadowoleni z jakości swojego snu są ankietowani mający od 18 do 22 lat – 57,4%. Kolejne grupy wiekowe to 56-80 lat – 56,5%, 36-55 lat – 56,1%, a także 23-35 lat – 55%.

– Widać, że wyniki w poszczególnych przedziałach wiekowych są bardzo do siebie zbliżone. Jednak najlepsze są wśród najmłodszych i najstarszych Polaków. Można stwierdzić, że obie grupy mają najmniej obciążających obowiązków domowych i zawodowych, w tym codziennych i pilnych spraw do załatwienia. Przez to śpią najspokojniej – zauważają eksperci z UCE RESEARCH.

Zadowolone z jakości swojego snu są głównie osoby najlepiej zarabiające, tzn. ponad 9 tys. zł netto miesięcznie – 72,4%. Natomiast na końcu zestawienia znaleźli się ankietowani z najniższymi dochodami, tj. poniżej 1 tys. zł na rękę – 47,6%.

– Z badania również wychodzi, że im wyższe są zarobki, tym lepsza jest jakość snu. Osoby mniej zarabiające mogą pracować znaczenie dłużej i ciężej niż ludzie dobrze sytuowani. To przekłada się także na formy relaksu i zadowolenie z życia. Inną sprawą są wygodne warunki do spania, na które składa się m.in. wysokiej jakości materac czy poduszka – mówi Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Respondenci zostali też zapytani, z czego mogą wynikać ich problemy ze snem. I mogli podać trzy główne przyczyny. Najczęściej deklarowali, że długo nie mogą zasnąć. Dla przykładu, mają gonitwę myśli i dużo rozmyślają o różnych sytuacjach. Łącznie 47% badanych tak stwierdziło.

– Każdy może mieć taki okres w życiu, w którym więcej rozmyśla. Jeżeli jednak sytuacja jest chroniczna, warto sięgnąć po poradę psychologa lub lekarza. Osoby, które źle śpią w nocy, borykają się z wieloma skutkami tego. Są rozdrażnione i bardziej skłonne do konfliktów, a przede wszystkim przemęczone – wskazuje Michał Murgrabia.

Ponadto z badania wynika, że problem z zaśnięciem maleje wraz z wiekiem. Deklaruje go aż 61,9% ankietowanych mających 18-22 lat i 47% badanych w wieku 23-35 lat. Podobny wynik, jak ten ostatni, mają respondenci w grupie wiekowej 36-55 lat – 46,9%. Na końcu są Polacy w wieku 56-80 lat – 43,4%.

– Młode osoby często używają swoich łóżek nie tylko do spania, ale również do nauki, pracy przy komputerze, rozmów telefonicznych, oglądania filmów i spożywania posiłków. Do tego piją sporo kawy, napojów energetycznych oraz alkoholu. To wszystko poważnie utrudnia zasypianie. Natomiast zmiana nawyków może rozwiązać problemy – dodaje ekspert z platformy ePsycholodzy.pl.

Kolejne przyczyny słabej jakości snu, jakie zostały wskazane przez respondentów, to wielokrotne budzenie się w nocy – 38,4%, martwienie się o swoją przyszłość – 28,1%, a także stres – 25,9%. Następne wśród wskazywanych powodów są problemy zdrowotne, w tym choroby, bóle i przyjmowane leki – 23,4%, jak również kłopoty rodzinne – 22,4%.

– Część osób cierpiących na bezsenność może nie do końca być świadoma tego, w jakim napięciu żyje. Należy też wiedzieć, że kłopoty ze snem towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym. Jeżeli problem utrzymuje się dłużej, to trudności takie nie powinny być bagatelizowane, a ustalenie przyczyn najlepiej byłoby powierzyć specjaliście – podkreśla Michał Murgrabia.

Najrzadziej wskazywaną przyczyną słabej jakości snu są różnego rodzaju ekscytacje, np. wyjazdy i spotkania – 3,5%. Na przedostatnim miejscu jest nadmiar używek, tj. kawy, herbaty i alkoholu – 3,8%. Podobny wynik mają kiepskie warunki do spania, obejmujące m.in. nieodpowiednią temperaturę w pokoju czy zły materac – 4%.

Badanie zostało przeprowadzone pod koniec września br. metodą CAWI (ankieta internetowa) przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl na reprezentatywnej próbie ponad tysiąca dorosłych Polaków.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.