Konsumenci nie widzą, żeby ceny w sklepach spadły przez ustawową obniżkę VAT-u na żywnośćKonsumenci nie widzą, żeby ceny w sklepach spadły przez ustawową obniżkę VAT-u na żywność

Ponad 60% konsumentów nie zauważa spadku cen w sklepach w związku z ustawową obniżką VAT na żywność. Tylko blisko 30% badanych dostrzega taką zmianę. Przeważnie widzą ją mieszkańcy największych polskich miast. Z kolei rodacy żyjący na wsiach i w małych miejscowościach zwykle nie mają poczucia, że kupują taniej. Natomiast osoby zauważające niższe ceny z reguły oceniają zniżki jako symboliczne – 36%, niezadawalające – blisko 24%, a także praktycznie niezauważalne dla ich portfeli – 20,5%. Łącznie nieco ponad 16% respondentów uważa, że spadki są zadawalające lub widoczne.

Według sondażu, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy BLIX, 29,6% Polaków zauważa, że ceny w sklepach spadły przez ustawową obniżkę VAT-u na żywność. Przeciwnego zdania jest 61,5% respondentów. Z kolei 7,9% nie potrafi tego ocenić. Tylko 1% badanych wykazuje brak zainteresowania tematem.

– Konsumenci mogą dostrzegać różnice cen w sklepach, które uczyniły z tego element swoich kampanii marketingowych. Takie działania podjęły przede wszystkim dyskonty, hipermarkety i po części supermarkety. Mniejsze sieci oraz sklepy niezrzeszone nie zmieniły cen albo nie zadbały o odpowiednią komunikację tego. Dlatego wysoki odsetek Polaków nie zauważył obniżek. Należy również podkreślić, że rodacy mają w pamięci jeszcze ceny sprzed podwyżek, ale obecnie są one nieosiągalne, pomimo zerowego VAT-u – komentuje ekonomista dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy BLIX.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH, spadek cen zauważają głównie osoby w wieku 23-35 lat (wśród nich – 32,5%), z miesięcznymi dochodami 7000-8999 zł netto (43,2%) i z podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem (34,6%). Przeważnie deklarują to rodacy z miast liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (33,2%), a także z ośrodków mających od 200 tys. do 499 tys. ludności (33,1%). Na końcu zestawienia są ankietowani ze wsi i z miejscowości, w których żyje nie więcej niż 5 tys. osób (22,1%).

– W większych miastach duża konkurencja skłania sklepy do prowadzenia proaktywnych działań marketingowych. Handel jest też bardziej zrzeszony. Do tego dominują duże sieci handlowe, które odpowiednio zadbały o komunikację spadku cen. Natomiast w mniejszych miejscowościach, ze względu na niewielką liczbę podmiotów konkurujących ze sobą, obniżki są praktycznie niezauważalne – tłumaczy ekspert z Grupy BLIX.

Badanie wykazało też, że spadku cen nie zauważają przede wszystkim Polacy w wieku 36-55 lat (wśród nich – 64,3%), z miesięcznymi dochodami 3000-4999 zł netto (65,6%) i ze średnim wykształceniem (63,6%). Ponadto tak twierdzą głównie rodacy żyjący na wsiach i w miejscowościach liczących do 5 tys. ludności (64,4%), jak również w małych miastach, zamieszkiwanych przez 5-15 tys. osób (63,1%). Natomiast na końcu zestawienia są badani z lokalizacji mających 100-199 tys. mieszkańców  (57,9%).

– W małych miejscowościach i na wsiach przeważają niewielkie sklepy. Ich właściciele z reguły nie mogą pozwolić sobie na takie obniżki, jakie stosują i komunikują wielkie sieci handlowe. Dla nich zerowy VAT może być chwilowym ratunkiem w dobie inflacji i możliwością odrobienia części własnych strat – stwierdza Krzysztof Zych z UCE RESEARCH. 

Respondenci, którzy jednak zauważają spadek cen w sklepach, najczęściej wskazywali, że to jest „raczej symbolicznie” (36%). I takie określenie wybierane jest przede wszystkim przez osoby w wieku 56-80 lat (wśród nich – 43,4%), z wykształceniem wyższym (38%) i z miejscowości liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (44,9%).

– Spadek cen tylko w niewielkim stopniu jest odczuwalny dla przeciętnej rodziny. Obecna obniżka VAT-u wyhamuje na jakiś czas wzrosty, ale nie należy się spodziewać, że w tym roku podwyżek już nie będzie. Sytuacja na rynku jest niepewna. Dodatkowo potęgują ją wysokie ceny surowców energetycznych. I to ma wpływ na obecne koszty zakupów w sklepach. Do tego doszedł konflikt zbrojny na Ukrainie, który również będzie negatywnym stymulatorem w tej sytuacji – zaznacza dr Łuczak.

Część konsumentów stwierdza również, że ceny spadły w sposób dla nich niezadawalający (23,7%) i praktycznie niezauważalny dla ich portfeli (20,5%). Niewielu Polaków również uważa, że obniżki są zadawalające (12,7%). Natomiast niski odsetek badanych widzi w cenach duże różnice (3,6%).

– Z tych odpowiedzi wyłania się obraz niezadowolenia Polaków ze skali obniżek. Można zaryzykować stwierdzenie, że część rodaków oczekiwała spadku cen towarów na sklepowych półkach właściwie o wartość podatku VAT. Natomiast w handlu nie do końca tak to działa – podsumowuje Krzysztof Zych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy BLIX wśród 1040 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.