Badanie opinii społecznej: Polacy planują wydać więcej na Wielkanoc niż przed rokiemBadanie opinii społecznej: Polacy planują wydać więcej na Wielkanoc niż przed rokiem

Prawie jedna czwarta konsumentów, zamierza przeznaczyć na wielkanocne zakupy spożywcze 300-400 zł. W ub.r. przeważał przedział 200-300 zł. I wówczas blisko jedna trzecia tak deklarowała. Teraz ponad jedna trzecia chce wydać co najmniej 400 zł. W zeszłym roku dotyczyło to przeszło jednej piątej rodaków. Ponadto wzrósł odsetek shopperów nastawionych na promocje – z 83% do 88%. Prawie tyle samo osób co rok temu będzie szukało okazji głównie w e-gazetkach – 97% vs 95%. O wyborze art. niezmiennie zadecyduje przede wszystkim cena, jakość i promocja. Blisko 94% konsumentów skorzysta z list zakupów. Wcześniej ponad 90% tak planowało.

W tym roku Polacy najczęściej planują wydać na świąteczne art. spożywcze 300-400 zł – 24% (rok wcześniej – 23%). 22% konsumentów przeznaczy sumę 200-300 zł (poprzednio – 29%), a 400-500 zł – 18% (w 2020 – 13%). Z kolei 8% badanych przewiduje kwotę 500-600 zł (wcześniej – 5%). Natomiast 6% ankietowanych zamierza przekroczyć 600 zł (poprzednio – 3%). 11% jeszcze o tym nie zdecydowało (wynik r/r bez zmian), a dla 4% nie ma to znaczenia (wcześniej – 3%).

– Z tego wynika, że konsumenci są gotowi wydać więcej pieniędzy niż rok temu. Jednak ww. deklaracje trzeba przyjmować z dużą rezerwą. Jeśli przed świętami pogorszy się sytuacja pandemiczna i zostaną wprowadzone nowe restrykcje gospdarcze lub ograniecznia w przemieszczeniu się, to Polacy mogą jednak ograniczyć wydatki – komentuje Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.

Tak samo jak przed zeszłą Wielkanocą, większość konsumentów zamierza kupować żywność w promocjach. Raczej tak planuje 43% badanych, a jest o tym całkowicie przekonanych 45% ankietowanych (w ubiegłym roku – odpowiednio 46% i 37%). I w tym względzie nastąpił wzrost o 5 p.p.  

– Z roku na rok konsumenci stają się coraz bardziej rozważni i pragmatyczni. I ta analiza wyraźnie to pokazuje. W obecnym czasie jeszcze mocniej niż kiedykolwiek wcześniej Polacy szukają promocji, bo chcą racjonalnie wydawać pieniądze. Mocno wspierają ich w tym zadaniu nowe technologie. I coraz więcej osób z nich korzysta – stwierdza Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy BLIX.

Podobnie jak w 2020 roku, smart shopperzy będą szukać promocji głównie w e-gazetkach. Dopiero na drugim miejscu zostały wskazane półki sklepowe, na trzecim – papierowe gazetki, a na czwartym – strony internetowe sieci handlowych.

– Gazetki, zarówno online, jaki i tradycyjne, prezentują najlepsze okazje i nowości produktowe. Oczywiście nowoczesne technologie wspierają proces zakupowy i dają dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich aktualnych rabatów. Dlatego są zdecydowanie najpopularniejsze. Dzięki takim narzędziom shopper zyskuje kontrolę nad swoimi decyzjami zakupowymi – mówi ekspert z Grupy BLIX.

Do tego ankietowani twierdzą, że najbardziej będzie liczyć się dla nich cena, jakość i promocja. Mniej ważne będą takie kwestie, jak dostępność i marka oraz opinie rodziny czy znajomych. Zestawienie zamyka reklama. Do tego widać, że cena, jakość i promocja wzrosły r/r na znaczeniu – odpowiednio o 6, 5 i 9 p.p. Z kolei dostępność spadła r/r o 16 p.p. Marka i reklama jest na tym samym poziomie.

– Świąteczne zakupy różnią się od codziennych. Na Wielkanoc Polacy tradycyjnie kupują lepszej jakości produkty. Zależy im więc na dobrych cenach i promocjach. Sieci handlowe odpowiadają na te oczekiwania, oferując już teraz zniżki na niektóre tego typu artykuły. Niemniej na rynku ogólnie jest mniej rabatów niż rok temu. Dlatego wyszukanie towaru z wysokiej półki po obniżce staje się coraz trudniejsze – zaznacza ekspert z UCE RESEARCH.

Ponadto z raportu wynika, że większość Polaków, podobnie jak w ubiegłym roku, ruszy do sklepów z listami zakupów. Zdecydowanie tak zamierza 67,9% respondentów (w 2020 roku – 59,4%), a raczej to planuje 26% ankietowanych (rok wcześniej – 30,7%). W relacji rocznej różnica wynosi 3,8 p.p.

– Zakupy FMCG są coraz lepiej planowane, pomimo mniejszej obawy związanej z przebywaniem w sklepie w czasie pandemii. Sporządzenie listy zakupów pomaga zarządzać wydatkami. Aplikacje, na podstawie których z poziomu gazetki można ją przygotować, biją rekordy popularności. Pozwalają bowiem np. na dzielenie się celami zakupowymi z członkami rodziny i to wiele ułatwia – podsumowuje wiceprezes Lenkiewicz.

Badanie metodą CAWI zostało przeprowadzone w dniach 26.02-01.03.2021 r. przez UCE RESEARCH dla Grupy BLIX. Objęto nim 1118 dorosłych Polaków. Na podstawie badania powstał raport pt. „INTENCJE ZAKUPOWE POLAKÓW – Wielkanoc 2020 vs 2021”.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.