Polacy postawili na lokalny wypoczynek. Ponad 80% spędziło wakacyjny urlop w krajuPolacy postawili na lokalny wypoczynek. Ponad 80% spędziło wakacyjny urlop w kraju

Blisko 60% Polaków wyjechało w tym roku na wakacyjny urlop. Z tego przeszło 80% wybrało na miejsce wypoczynku Polskę, a niespełna 20% – inne kraje. Natomiast przeszło 40% rodaków nie zdecydowało się na taką podróż, a tylko ponad 2% planuje wyjazd poza letnim sezonem. Do tego widać, że w przeliczeniu na członka rodziny rodacy wydawali w kraju na ogół do 1 tys. oraz 1-2 tys. zł. Z kolei na zagraniczne wojaże przeznaczyli przeważnie 2-3 tys. zł.

Z badania, wykonanego przez UCE RESEARCH dla portalu Business Insider Polska, wynika, że w wakacje 56,3% Polaków wyjechało poza swoje miejsce zamieszkania na dłuższy urlop niż 5 dni. Z kolei 41,3% rodaków nie zrobiło tego. Natomiast 2,4% ankietowanych dopiero wybiera się na taki wyjazd poza sezonem.

– Wyniki są pozytywne, biorąc pod uwagę fakt, że na wiosnę taki wyjazd deklarowało 48,3% badanych. Wcześniej Polacy mogli obawiać się wyjeżdżać, bo poprzednio sytuacja epidemiologiczna była trudna. Jednak w tym roku nastąpiła poprawa, a więc zmęczeni rodacy odważniej zaczęli korzystać z bieżących możliwości, tym bardziej że pandemia i obostrzenia mocno odbiły się na ich zdrowiu – komentują autorzy badania z UCE RESEARCH.   

Wśród osób, które wyjechały na ww. urlop, aż 81,2% wybrało na miejsce wypoczynku Polskę. Natomiast 18,8% respondentów wyjechało za granicę.

– Wielu Polaków bało się przekraczać granicę w związku z pandemią i różnymi restrykcjami obowiązującymi w innych krajach. Zachodziła też obawa, że po powrocie z zagranicznej podróży będzie czekała ich kwarantanna, co byłoby niekorzystne np. z punktu widzenia pracy zawodowej. Ponadto mogli obawiać się, że sami wrócą chorzy z wakacji – zwracają uwagę eksperci.

Respondenci, którzy spędzili urlop w kraju, w głównej mierze deklarowali, że w przeliczeniu na członka rodziny przeznaczyli na wyjazd nie więcej niż 1 tys. zł – 37,2%. Na drugim miejscu był wskazywany przedział 1-2 tys. zł – 33,8%, a na trzecim – 2-3 tys. złotych – 16,4%. Dalej podawano wartości 3-4 tys. zł – 7,2%, 4-5 tys. zł – 2,3%. Na wydatek przekraczający 5 tys. zł zdecydowało się tylko 3,1% badanych.

– Wskazane wydatki to dobra średnia, biorąc pod uwagę, że konsumenci cały czas obawiają się pogorszenia sytuacji gospodarczej. Ciągłe podwyżki cen różnego rodzaju towarów i usług również mają bezpośrednie przełożenie na podejmowane decyzje. Jak wiadomo z innego badania, w tym roku wielu Polaków miało też dylemat, czy wybrać wyjazd na wakacje czy też remont nieruchomości. Po wielu miesiącach trwania pandemii zmęczeni obostrzeniami rodacy przeważnie stawiali jednak na wypoczynek – tłumaczą analitycy z UCE RESEARCH.

Ponadto badani, którzy spędzili urlop za granicą, najczęściej wskazywali, że cały wyjazd w przeliczeniu na członka rodziny kosztował ich średnio 2-3 tys. zł – 38,4%. Następnie deklarowano 3-4 tys. zł – 29,6%, 4-5 tys. zł – 12,3%, 1-2 tys. zł – 11,8% oraz maksymalnie 1 tys. zł – 2,6%. Ponad 5 tys. zł potwierdziło 5,3% ankietowanych.

– Porównując wyniki wyjazdów krajowych i zagranicznych, wyraźnie widać, że średnie wydatki są większe w przypadku tych drugich. Z reguły są one droższe, choć ostatecznie decyduje o tym sposób wypoczynku. Konsumenci, którzy wybrali międzynarodowe podróże, przeważnie mają większe zasoby finansowe i w konsekwencji inwestują więcej pieniędzy w swój relaks – podsumowują autorzy raportu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28-31.08.2021 r. metodą CAWI (wywiad internetowy) na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.