Polacy w tym roku będą oszczędzać na świątecznych prezentach dla dzieciPolacy w tym roku będą oszczędzać na świątecznych prezentach dla dzieci

Z powodu wysokiej inflacji i pogarszającej się sytuacji gospodarczej, aż 61,4% Polaków zamierza w tym roku zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. 28,7% nie ma tego w planach. 7,1% ankietowanych nie potrafi się określić, a 2,8% nie przewiduje żadnych upominków. Ci, którzy chcą je zapewnić mniejszym kosztem, wskazują jednocześnie kilka rozwiązań. Najczęściej liczą na skorzystanie z promocji – 54,5%. Do tego niecała połowa badanych przeznaczy na ww. cel niższą kwotę niż rok temu – 42,6%. Ponadto jedna trzecia respondentów poszuka prezentów w tańszych kategoriach produktowych – 34%. Zakup prezentów przeważnie będzie finansowany wyłącznie z własnych oszczędności lub z bieżących dochodów. Łącznie tylko niespełna 12% uczestników sondażu pożyczy na ten cel pieniądze od rodziny, znajomych, banku bądź parabanku.

Sondaż, przeprowadzony przez UCE RESEARCH dla Grupy SkipWish, wykazał, że przez szalejącą inflację i pogarszającą się sytuację w gospodarce aż 61,4% Polaków zamierza w tym roku oszczędzać na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. 28,7% rodziców nie będzie tego praktykować. 7,1% ankietowanych nie potrafi się określić. Z kolei 2,8% badanych nie zamierza dawać żadnych podarunków. Badaczy nie dziwi postawa większości respondentów, ponieważ zarobki Polaków nie rosną adekwatnie do podwyżek cen i opłat. Na rynku widać wyhamowanie konsumpcji, szczególnie w zakresie towarów tzw. drugiej potrzeby.

Badanie wykazało również, że częściej zamierzają oszczędzać kobiety niż mężczyźni (64,6% vs 57,8%). Ponadto o oszczędzaniu mówią głównie osoby w wieku 23-35 lat (64,1%), z dochodami miesięcznymi netto poniżej 1000 zł (69,2%), a także z wykształceniem zasadniczym zawodowym (68,2%). Przeważnie są to mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (64,2%).

Z badania wiadomo też, w jaki sposób Polacy zamierzają oszczędzać na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. Respondenci mogli wskazać kilka rozwiązań. Z zebranych odpowiedzi wynika, że 54,5% badanych kupi prezenty głównie w promocjach.

Jak informują autorzy badania, 42,6% respondentów zaoszczędzi na prezentach dla swoich dzieci, przeznaczając na nie mniejszą kwotę pieniędzy niż rok temu. 34% rodziców poszuka podarunków w tańszych kategoriach produktowych, a 26,8% zmniejszy ilość upominków. 11,9% respondentów spróbuje coś zrobić we własnym zakresie (np. wykonać prezent własnoręcznie). 8,5% ankietowanych kupi lub zdobędzie używane produkty. 5,1% uczestników sondażu jeszcze nie wie, jak sobie z tym poradzi. Natomiast 3% zrobi to inaczej, niż wskazali autorzy badania.

Wiadomo też, z czego Polacy zamierzają sfinansować zakup tegorocznych prezentów dla swoich dzieci. Zdecydowanie najczęściej deklarowane są wyłącznie własne oszczędności – 50,2%. Na bieżące dochody wskazuje 47,2%. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu są środki pochodzące z programów socjalnych (np. 500 plus) – 9,8%. Część Polaków zamierza skorzystać z pieniędzy pożyczonych od rodziny lub znajomych – 6,2%. Niektórzy chcą zaciągnąć pożyczkę w banku bądź chwilówkę – 5,5%. Inni jeszcze nie wiedzą, skąd wezmą pieniądze na zakup upominków – 4,3%. Pozostali biorą pod uwagę wyżej niewskazane możliwości – 3,8%. Do tego należy zaznaczyć, że respondenci mogli podać kilka rozwiązań.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27 listopada 2022 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH na reprezentatywnej próbie 1065 dorosłych Polaków.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.