BADANIE: Ponad 60 proc. konsumnetów ograniczy wydatki na świąteczne zakupyBADANIE: Ponad 60 proc. konsumnetów ograniczy wydatki na świąteczne zakupy

Blisko 37% Polaków zamierza wydać na wielkanocną żywność maksymalnie 200 zł w przeliczeniu na jednego domownika. Prawie 26% rodaków podaje przedział 200-300 zł, a ponad 13% wskazuje 300-400 zł. Z powodu rosnącej inflacji i innych czynników niespełna 64% konsumentów planuje ograniczyć świąteczne wydatki względem zeszłorocznych. Tylko niecałe 22% shopperów nie zakłada tego. Natomiast osoby, które przewidują taką redukcję, przeważnie widzą ją na poziomie od 10% do 20%. Do tego łącznie prawie 12% respondentów zapowiada ograniczenie kosztów o co najmniej 30% w stosunku do ubiegłego roku.

Wyniki badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX pokazują, ile w tym roku Polacy planują wydać na wielkanocną żywność w przeliczeniu na jednego domownika. 36,9% konsumentów wskazuje kwotę do 200 zł. 25,8% rodaków podaje przedział 200-300 zł, a 13,2% – sumę między 300 a 400 zł. Z kolei 9,3% uczestników badania jeszcze nie wie, ile wyda. 8,4% badanych przewiduje, że będzie to wartość od 400 do 500 zł. Natomiast 4,8% Polaków zakłada ponad 500 zł. Koszt zakupów nie ma żadnego znaczenia tylko dla 1,6% ankietowanych.

– Wskazanie najniższego przedziału przez blisko 40% badanych wynika ze zwiększonej obecnie ostrożności w wydawaniu pieniędzy, w tym także na święta. Widać wyraźnie, że Polacy chcą jak najoszczędniej nabyć produkty potrzebne do przygotowania tradycyjnych potraw wielkanocnych. I można przewidywać, że będą bardzo starannie zabiegać o obniżenie kosztu każdego zakupu – komentuje Damian Tarnawski, analityk z UCE RESEARCH.

Aż 63,6% respondentów deklaruje, że zamierza ograniczyć wydatki na zakupy wielkanocne względem ubiegłorocznych przez rosnącą inflację i inne negatywnie wpływające czynniki na ich portfel. W zeszłym roku taką redukcję deklarowało 51% ankietowanych, a w 2020 roku – 56%. Obecnie 20,1% badanych nie chce zmniejszać wydatków. Rok temu ta grupa liczyła 32% Polaków, a w 2020 roku – 29%. W tej edycji badania 6,3% rodaków jeszcze nie podjęło decyzji w tym względzie, a 5,3% nie potrafi się określić. Z kolei dla 4,7% ta kwestia w ogóle nie ma znaczenia.

– Dotychczas Polacy przeważnie kupowali znacznie więcej żywności na święta, niż byli w stanie spożyć. Przez to duża część jedzenia marnowała się. Zmniejszenie grupy osób, które nie zamierzają ograniczać wydatków, świadczy o tym, że coraz większy odsetek Polaków chce robić zakupy w racjonalny i przemyślany sposób. W tym roku święta będą się odbywać w cieniu trwającej wojny i przez to mogą też być mniej wystawne niż w poprzednich latach. Oczywiście kluczowym argumentem ograniczenia wydatków jest inflacja – mówi dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy BLIX.

Osoby, które zamierzają ograniczyć wydatki względem ubiegłego roku, informują, o ile procent mniej wydadzą na tego typu zakupy. 22,3% badanych podaje przedział 15-20%. Nieznacznie mniejsza grupa respondentów, stanowiąca 22,2%, wskazuje 10-15%. Redukcję o 20-30% wybiera 16,2% ankietowanych. Natomiast 9,5% badanych jeszcze nie wie, jaki poziom oszczędności wybierze. 9,2% zapowiada ograniczenie kosztów o 10%. Z kolei 8,9% nie potrafi się określić.

– Ograniczenie wydatków powyżej poziomu inflacji wynika z niepokoju o przyszłość i większej chęci oszczędzania niż w poprzednich latach. Polacy doskonale wiedzą o tym, że Ukraina była dużym eksporterem żywności i przez trwający konflikt ceny produktów spożywczych będą mocno rosnąć w najbliższym czasie – stwierdza dr Łuczak.

Jak dodaje ekspert z UCE RESEARCH, część respondentów zapowiada znaczne ograniczenie wydatków, tj. na poziomie co najmniej 30% względem ubiegłego roku. 6% badanych planuje redukcję o 30-40%. 4,2% ankietowanych wskazuje przedział 40-50%, a 1,5% – więcej niż 50%.

– Taka skala oszczędności może wynikać z chęci przygotowania się na trudny okres, który nas czeka w najbliższych miesiącach. Na ww. deklaracje mogą też wpływać wzrosty rat kredytów, które są spowodowane rosnącymi stopami procentowymi. Pamiętajmy o tym, że duża część Polaków ma zakupione mieszkania właśnie w takiej formie. Wszystkie podwyżki sumarycznie mogą zabierać im nawet 30-40% dotychczasowych wydatków – podsumowuje ekspert z Grupy BLIX.

Ankieta została przeprowadzona na grupie ponad 2200 dorosłych Polaków, którzy we własnych gospodarstwach odpowiadają za robienie zakupów. Badanie zostało zrealizowane pod koniec marca 2022 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.