Sondaż: Gdyby elektryki były w cenach aut spalinowych, co drugi Polak zdecydowałby się na zakupSondaż: Gdyby elektryki były w cenach aut spalinowych, co drugi Polak zdecydowałby się na zakup

Badania potwierdzają, że Polacy są coraz bardziej zainteresowani pojazdami elektrycznymi. Obecnie już ponad 60% społeczeństwa chciałoby mieć elektryka. Najwięcej chętnych jest wśród rodaków uzyskujących miesięczne dochody od 7 do blisko 9 tys. zł na rękę, a także ponad 9 tys. zł. Chęć posiadania deklarują głównie osoby z miast liczących minimum 500 tys. ludności. Najmniej potencjalnych nabywców jest na wsiach i w miejscowościach mających do 5 tys. mieszkańców. Ponadto wyniki pokazują, że gdyby samochody elektryczne kosztowały podobnie do pojazdów z tradycyjnymi silnikami, to ponad połowa badanych wybrały te pierwsze.

Jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland, obecnie 61% Polaków deklaruje chęć bycia posiadaczem samochodu elektrycznego. Przeciwnego zdania jest 35,6%, a 3,4% nie zajmuje stanowiska w tej kwestii. Można więc zauważyć, że zwolenników posiadania pojazdów elektrycznych jest niemal dwa razy więcej niż przeciwników.

– Wyniki badania świadczą o tym, że jako społeczeństwo coraz częściej myślimy o tego typu pojazdach. Oczywiście obecnie mamy szereg przeszkód, żeby z nich swobodnie korzystać. Główną bolączką są zaporowe ceny. Jednak przewidujemy, że w procesie długofalowym mechanizm rynkowy wymusi na producentach obniżkę. Drugim poważnym utrudnieniem jest brak odpowiedniej liczby ogólnodostępnych ładowarek – mówią autorzy badania z UCE RESEARCH.

Patrząc na miesięczne dochody netto, widać, że posiadaczami samochodów elektrycznych chciałyby zostać przede wszystkim osoby uzyskujące od 7 do blisko 9 tys. zł, a także ponad 9 tys. zł. Na końcu zestawienia są Polacy z najniższymi dochodami, tj. poniżej 1 tys. zł.

– To pokazuje, że gdyby problemy z infrastrukturą zostały rozwiązane, zamożne osoby szybciej zdecydowałyby się na zakup samochodu elektrycznego. Bariera finansowa raczej ich nie dotyczy. Na zwiększeniu liczby takich pojazdów na polskich drogach oczywiście zyskaliby wszyscy Polacy ze względów ekologicznych – zauważają eksperci z UCE RESEARCH.

Z kolei biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania, najwięcej osób deklarujących chęć posiadania samochodu elektrycznego jest w miastach liczących co najmniej 500 tys. ludności. Najmniejsze zainteresowanie widać natomiast na wsiach i w miejscowościach mających do 5 tys. mieszkańców.

– To jest oczywiste, że w dużych miastach świadomość zalet posiadania takiego pojazdu jest większa. Mówimy tutaj nie tylko o komforcie, ale przede wszystkim o aspektach ekologicznych. W naszej opinii, warto zorganizować dużą kampanię informacyjną wśród mieszkańców wsi oraz małych i średnich miejscowości. Wtedy zainteresowanie mogłoby wzrosnąć – przekonują  eksperci.  

Ponadto badanie wykazało, że gdyby elektryki były w cenie pojazdów z tradycyjnymi silnikami, to 51,4% Polaków zakupiłoby takie auta. 20,2% rodaków i tak wybrałoby te drugie. 16,6% ankietowanych nie wie, co by zrobiło. Dla 11,8% respondentów ww. kwestia nie ma w ogóle znaczenia.

– Przekaz społeczeństwa jest jasny. Producenci powinni sprawniej pracować nad tym, żeby ceny pojazdów elektrycznych widocznie spadały. Wówczas już co drugi Polak mógłby je zakupić. Im więcej będzie sprzedawanych tego typu samochodów, tym szybciej państwo będzie reagowało w zakresie infrastruktury, a środowisko naturalne zacznie być lepiej chronione – podsumowują autorzy badania.

Sondaż został wykonany przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i SYNO Poland w dniach 15-16 maja br. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) wśród 1122 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.