Ponad 52% Polaków nie zamierza korzystać z firm, które otwierają się mimo rządowych obostrzeńPonad 52% Polaków nie zamierza korzystać z firm, które otwierają się mimo rządowych obostrzeń

Ponad połowa Polaków źle ocenia decyzję rządu o przedłużeniu lockdownu. Przy tym blisko 85% deklaruje, że dotychczas nie korzystało z usług firm, które łamały nałożone zakazy. Do tego przeszło 52% ankietowanych nie zamierza w najbliższym okresie odwiedzać miejsc, które będą otwarte w czasie obowiązujących restrykcji. Jednak blisko 70% popiera przedsiębiorców, którzy wznawiają swoje biznesy pomimo utrzymanych obostrzeń. Co więcej, ponad 70% badanych uważa, że służby nie powinny ich za to bezwzględnie karać.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania opinii społecznej, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland, 55,8% Polaków uważa, że kolejne przedłużenie obostrzeń uderzających w firmy jest złą decyzją. 32% ankietowanych wyraża przeciwne zdanie. 12,1% respondentów nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

– Polacy są zmęczeni obostrzeniami i dlatego ponad połowa z nich nie popiera decyzji rządu. Najważniejszym argumentem dla tych osób może być utrata swobody. Nie można natomiast stwierdzić, jak duże znaczenie ma dla nich trudna sytuacja przedsiębiorców. Rodacy w pewien sposób przyzwyczaili się już do pandemii. Dlatego znaczna część badanych nie sprzeciwia się utrzymywaniu restrykcji, choć od dłuższego czasu liczba zakażeń jest na dość stabilnym poziomie – komentuje Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH. 

W tym aspekcie więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że rząd podjął dobrą decyzję. Było to też najbardziej akceptowane przez osoby mieszkające w miejscowościach mających od 20 tys. do 49 tys. ludności, a także na wsiach i w ośrodkach liczących do 5 tys. mieszkańców. Co ciekawe, na trzecim miejscu znalazły się miasta, w których żyje minimum 500 tys. Polaków. 

– Ponadto badanie wykazało, że w trakcie lockdownu aż 84,8% ankietowanych nie skorzystało z usług objętych zakazem, m.in. w barach, restauracjach, hotelach, klubach fitness, na siłowniach bądź na stokach narciarskich. Po części można to wyjaśnić literalnym stosowaniem się do wprowadzonych obostrzeń i troską o innych ludzi. Jednak w dużej części przypadków mogło to też wynikać z obawy przed ewentualnymi karami lub innego rodzaju nieprzyjemnościami – stwierdza Krzysztof Zych.

Wśród osób, które przyznały się do tego, że korzystały z zabronionych usług, przeważali mężczyźni. Z kolei patrząc na wielkość miast, widać, że najbardziej aktywni pod tym względem byli badani z miejscowości liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców, od 200 tys. do 499 tys. zamieszkałych osób oraz od 100 tys. do 199 tys. ludności.

– Dodatkowo z badania wynika, że w najbliższym czasie 52,3% Polaków nie zamierza korzystać z usług firm, które mimo lockdownu wznowiły działalność. To może oznaczać, że przedsiębiorcy pomimo podjętego ryzyka niewiele zyskają. W mojej opinii, służby będą w miarę możliwości ich kontrolowały i konsekwentnie nakładły mandaty. Będą też mocno utrudniały im fizyczne działanie, co będzie zniechęcało klientów do wizyt – przewiduje ekspert z UCE RESEARCH.

W grupie osób, które nie zamierzają odwiedzać ww. miejsc, jest więcej mężczyzn niż kobiet. Taka postawa jest najczęściej deklarowana na wsiach i w miejscowościach mających do 5 tys. mieszkańców. Ale obok w zestawieniu znalazły się ośrodki liczące powyżej 500 tys. ludności oraz od 5 tys. do 19 tys.

– Co ciekawe, 67,5% Polaków uważa, że przedsiębiorcy mają rację, odmrażając swoje biznesy mimo zakazu. Jednocześnie badani nie do końca chcą korzystać z tego typu usług. Widać zatem wsparcie dla przedsiębiorców, ale dobre słowo nie przełoży się na ich dochody. Skoro ponad połowa Polaków nie zamierza ich odwiedzać w tym czasie, to dalej będą stać w miejscu – podkreśla Krzysztof Zych.

Badanie pokazuje też, że kobiety częściej niż mężczyźni popierają przedsiębiorców, którzy mimo zakazu wznawiają swoje biznesy. Najwięcej zwolenników tej sytuacji jest w miejscowościach liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców oraz od 200 tys. do 499 tys. ludności.  

– Do tego można dodać, że 70,7% badanych nie chce, by przedsiębiorcy w ww. sytuacji byli bezwzględnie karani przez sanepid i policję. Najwięcej przeciwników tego typu działań jest w miejscowościach liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców oraz od 20 tys. do 49 tys. ludności – podsumowuje ekspert z UCE RESEARCH.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 29-31.01.2021 r. metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Gazety Wyborczej na reprezentatywnej próbie 1009 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.