BADANIE: Sprytny ruch Orlenu. Rabatem „30 gr na litrze” koncern ograł całą konkurencjęBADANIE: Sprytny ruch Orlenu. Rabatem „30 gr na litrze” koncern ograł całą konkurencję

Jak wynika z obserwacji zachowań 347,5 tys. konsumentów, którzy odwiedzili łącznie ponad 4,5 tys. stacji paliw w Polsce, promocja Orlenu, obejmująca trzy bony na tankowanie o 30 gr taniej na litrze, uchroniła koncern przed poważnym spadkiem ruchu, spowodowanym rosnącymi cenami. Na przełomie czerwca oraz lipca br. wyniósł on zaledwie 0,21%. Wówczas cała konkurencja zanotowała o 6,97% mniejszą liczbę wizyt. W tym samym czasie unikalnych klientów Orlenu ubyło tylko o 0,23%. Natomiast pozostali gracze na rynku ponieśli stratę na poziomie 7,02%.

Firma technologiczna Proxi.cloud i platforma analityczno-badawcza UCE RESEARCH sprawdziły, czy wakacyjna promocja Orlenu, obejmująca trzy bony na tankowanie o 30 gr taniej na litrze, wpłynęła na ruch konsumencki na stacjach koncernu. Zbadano osobno placówki tej sieci oraz konkurencji (IDS, Circle K, Amic, Huzar, Shell, Lotos, Avia, BP, Moya i AS 24) w tym samym okresie, tj. 2 tygodnie przed wprowadzeniem rabatu oraz 2 tygodnie po tym fakcie.

– Zebrane dane wyraźnie pokazują, że akcja największej sieci stacji paliw w Polsce przyniosła jej wymierne korzyści w postaci zwiększonego ruchu względem konkurencji. Wprawdzie liczba wizyt na samym Orlenie, porównując okres po wprowadzeniu promocji do poprzedzającego ten moment, zaliczyła niewielki spadek, bo o zaledwie 0,21%. Jednak patrząc na cały rynek, widać, że stacje konkurencyjnych sieci w tym samym okresie porównawczym straciły aż 6,97% wcześniejszego ruchu. Dlatego wniosek o pozytywnym wpływie promocji na wizyty na Orlenie jest jak najbardziej słuszny – wyjaśnia Adam Grochowski, jeden ze współautorów badania z Proxi.cloud.

Analitycy z UCE RESEARCH również podkreślają, że dzięki zestawieniu wyników Orlenu i konkurencji widać, iż wakacyjna promocja lidera rynkowego wpłynęła na utrzymanie liczby wizyt na stacjach, pomimo niekorzystnych warunków ekonomicznych. W przypadku koncernu spadek ruchu był o 6 p.p. mniejszy niż na całym rynku. Według autorów analizy, to dość istotna różnica, która może pozwolić na powiększenie przewagi konkurencyjnej ww. sieci, wynikającej z największej liczby placówek w Polsce.

– Niedługo po wprowadzeniu promocji Orlenu konkurencyjne stacje zaproponowały konsumentom inne rabaty. Jednak w związku z tym, że lider rynkowy jako pierwszy odebrał ruch konkurencji i obronił się przed znacznymi spadkami wizyt na stacjach, obecnie wciąż jest na wygranej pozycji. Niemniej w czasach szalejącej inflacji trzeba non stop zabiegać o klienta. Przewiduję, że konkurencja między stacjami paliw będzie coraz ostrzejsza, na czym oczywiście najbardziej skorzystają konsumenci – stwierdza Mateusz Chołuj, szef zespołu analitycznego Proxi.cloud.

Porównując liczby unikalnych klientów, analitycy UCE RESEARCH zaobserwowali spadek na stacjach Orlenu o 0,23%. W przypadku konkurencji wyniósł on łącznie aż o 7,02%. Różnica wyniosła zatem 6,79 p.p.

– Wyniki dotyczące ruchu i unikalnych klientów są zbliżone. Dane obrazują trend widoczny w Polsce od kilku miesięcy. Wraz ze wzrostem cen paliw część Polaków decyduje się na ograniczenie podróży czy wybiera transport publiczny. Jak widać, stacje benzynowe mogą ograniczyć odpływ klientów poprzez właściwe akcje promocyjne skierowane do klientów indywidualnych. Promocja Orlenu jest tego najlepszym przykładem, który przyniósł spółce wymierne korzyści – dodaje Adam Grochowski.

Jak podsumowuje Mateusz Chołuj, przewaga konkurencyjna Orlenu może się utrzymywać, ponieważ koncern działa na największą skalę na rynku, co potencjalnie umożliwi mu oferowanie paliw w najniższych cenach. A w obecnych czasach cena jest dla konsumentów najważniejszym kryterium wyboru. W dobie inflacji kupujący stają się coraz mniej lojalni i kierują się niemal wyłącznie przyznawanymi rabatami. Takie kwestie, jak np. jakość obsługi czy smak kawy kupowanej na stacji, schodzą de facto na dalszy plan, podobnie jak w przypadku handlu spożywczego.

Metodologia: Celem badania było przenalizowanie ruchu na stacjach benzynowych sieci Orlen w związku z wprowadzeniem promocji na paliwa w formie trzech bonów na zniżkę 30 gr na litrze paliwa. Oferta ta weszła w życie 27.06.2022 roku i ta data jest graniczna dla rozróżnienia dwóch dwutygodniowych okresów przed tym wydarzeniem (13-26.06.2022 r.) i po nim (od 27.06.2022 r. do 10.07.2022 r.). W celu sprawdzenia wpływu rabatów na ruch klientów na Orlenie porównano wizyty na tych stacjach do wizyt u konkurencji, co umożliwiło oszacowanie wielkości wpływu promocji na ruch w placówkach Orlenu. Łącznie zbadano 4522 stacje, w tym 1807 placówki Orlenu oraz 2715 stacje konkurencji (IDS, Circle K, Amic, Huzar, Shell, Lotos, Avia, BP, Moya i AS 24). Obserwowano zachowania 347545 klientów. Analiza została przeprowadzona tylko i wyłącznie w celach badawczych. Nie była też realizowana na zlecenie żadenej z ww. stacji paliw lub koncernów paliwowych. 


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.