Badanie: W tym roku Polacy postawią na online. Prezenty na święta będą głównie z InternetuBadanie: W tym roku Polacy postawią na online. Prezenty na święta będą głównie z Internetu

Łącznie ponad 70% konsumentów planuje kupić tegoroczne świąteczne prezenty online. Głównie będą to kosmetyki, zabawki, słodycze, ubrania lub książki. Prawie połowa Polaków wyda na jeden upominek średnio 50-100 zł. Deklarując chęć obdarowania 4-5 osób, shopperzy finalnie chcą przeznaczyć na ten cel sumę 200-500 zł. Ponad 80% badanych deklaruje, że poszukuje promocji. Natomiast blisko 90% ankietowanych ułatwi sobie zadanie, korzystając z tzw. listy zakupów.

Jak wykazało ogólnopolskie badanie, przeprowadzone przez UCE RESEARCH we współpracy z Grupą BLIX, dla ponad 70% konsumentów tegoroczne zakupy online będą ważną częścią robienia prezentów. To pokazuje, że pandemia mocno zmieniła zwyczaje zakupowe Polaków. Część z nich po raz pierwszy w tym roku zrobiła zakupy w Internecie i mogła się przekonać do tej formy.

– Obawa przed zarażeniem koronawirusem skłania część konsumentów do szukania prezentów w sieci. Znaczenie ma też wygoda, szybkość i bezpieczeństwo dokonywania płatności w sklepach internetowych i na platformach zakupowych. Niemniej nie należy zapominać o dużej grupie klientów, którzy nadal deklarują zakupy w sklepach stacjonarnych. Mogą tam osobiście sprawdzać jakość upominków i przede wszystkim kupować je na czas – mówi Marcin Wierzbicki, Business Manager w Grupie BLIX.

Najchętniej kupowanymi prezentami będą produkty z takich kategorii, jak kosmetyki (62,1%), zabawki (59,7%), słodycze (43,8%), odzież (43,7%), a także książki (37%). Z badania wynika również, że 47% konsumentów zamierza wydać na jeden upominek średnio od 50 do 100 zł. Do tego należy dodać, że ankietowani najczęściej będą obdarowywali 4-5 osób. Zatem przeciętny shopper wyda od 200 do 500 zł na tego typu zakupy.

– Przez ostatnie lata wydatki na świąteczne prezenty szły w górę. W tym roku te wzrosty mogą być w ogóle niezauważalne lub nawet kwoty przeznaczane na podarunki spadną. Powodem tego może być obawa części społeczeństwa o sytuację finansową spowodowaną pandemią – komentuje Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy BLIX.

Ponad 80% konsumentów będzie szukało prezentów w promocjach. Krzysztof Zych, główny analityk z UCE RESEARCH, podkreśla, że to pozwoli przeciętnemu konsumentowi na podarowanie kilku bliskim osobom produktów wysokiej jakości, bez rujnowania domowego budżetu.

– Liczne akcje promocyjne prowadzone w sklepach zachęcają Polaków do wyboru świątecznych upominków w promocyjnych cenach. Dzięki temu prezenty mogą być praktyczne i atrakcyjne dla obdarowywanych osób – dodaje Marcin Wierzbicki.

Ponadto z badania wynika, że blisko 90% konsumentów zamierza kupować prezenty z tzw. listą zakupów. Zdaniem Krzysztofa Zycha, to ewidentnie oznacza, że większość Polaków wie, co konkretnie chce kupić danej osobie. Jednocześnie widać, że konsumenci zamierzają pilnować swoich wydatków. Zdaniem Marcina Lenkiewicza, shopperzy podchodzą do zakupów coraz bardziej zadaniowo. Korzystając z listy zakupów, ograniczają czas spędzany w galeriach handlowych do minimum.

– W ubiegłych latach Boże Narodzenie dla wielu Polaków było świetną okazją do tego, by nieco poszaleć na zakupach. Tym razem w związku z pandemią konsumenci będą chcieli lepiej zorganizować swoje wydatki. Lista zakupów pozwoli im zaoszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć nietrafionych prezentów – podsumowuje Marcin Wierzbicki.

Badanie online zostało przeprowadzone pod koniec listopada br. przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH we współpracy z Grupą BLIX na reprezentatywnej próbie 1 061 dorosłych Polaków.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.