Tylko niecałe 17 proc. kobiet regularnie odkłada pieniądze na przyszłą emeryturęTylko niecałe 17 proc. kobiet regularnie odkłada pieniądze na przyszłą emeryturę

Co czwarta Polka nie ma możliwości finansowych, żeby odkładać pieniądze na swoją przyszłą emeryturę. Głównie dotyczy to najmniej zarabiających kobiet, mieszkanek wsi oraz małych miejscowości, a także pracownic firm i instytucji zatrudniających do 10 osób. Tylko niespełna 17% respondentek regularnie oszczędza na ww. cel. Praktykują to najczęściej kobiety zarabiające miesięcznie 7000-8999 zł netto, zamieszkujące największe miasta i związane zawodowo z organizacjami zatrudniającymi przeszło 250 osób. Zwykle odkładaną każdego miesiąca sumą jest 100-200 zł. Zaledwie nieco ponad 5% ankietowanych przyznaje, że nie oszczędza na jesień życia, choć ma takie możliwości finansowe. W większości przypadków przeszkodą jest ich brak.

Według najnowszego sondażu opinii publicznej, 24,7% Polek nie ma możliwości finansowych, żeby odkładać pieniądze na swoją przyszłą emeryturę. Deklarują to głównie kobiety, które osiągają dochód poniżej 1000 zł netto miesięcznie (37,5%) i mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,7%). Przeważnie tak też twierdzą mieszkanki wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (32,7%).

– Aż jedna czwarta Polek nie jest w stanie odkładać pieniędzy na swoją przyszłą emeryturę, bo ledwie wiąże koniec z końcem. Wynagrodzenia płacone na rękę są tak niskie, że kobietom nie starsza środków na wszystkie bieżące potrzeby, a co dopiero mówić o zabezpieczeniu ich przyszłości. Winne temu jest głównie wysokie opodatkowanie pracy. Więcej pieniędzy za własną pracę powinno trafiać do portfeli rodaków. Inaczej z każdym kolejnym miesiącem i skokiem inflacji trudności finansowe znacznej części Polek będą coraz bardziej się pogłębiały – alarmuje Krzysztof Zych z UCE RESEARCH. 

O braku możliwości odkładania pieniędzy na swoją przyszłą emeryturę mówią głównie pracownice podmiotów, w których zatrudnionych jest do 10 osób – 37,6%. Z kolei najrzadziej dotyczy to kobiet pracujących w firmach bądź instytucjach mających od 101 do 250 osób – 18,1%.

– Niewielkie podmioty z reguły wypłacają skromniejsze pensje niż korporacje. Przy mniejszej skali działalności opodatkowanie stanowi dla nich większy ciężar. W dużych firmach, należących do międzynarodowych koncernów, benefitem bywają programy wsparcia emerytalnego w ramach pakietów socjalnych – zauważają autorzy badania.

Z sondażu wiadomo też, że 16,6% respondentek regularnie oszczędza na swoją przyszłą emeryturę, czyli w każdym miesiącu odkłada jakąś określoną kwotę na ten cel. Z reguły praktykują to kobiety w wieku 36-55 lat (18,2%), z dochodem miesięcznym netto na poziomie 7000-8999 zł (44,6%) i z wyższym wykształceniem (22,5%). Głównie są to mieszkanki miast liczących powyżej 500 tys. ludności (23%).

– Mając pensję na ww. poziomie, możliwe jest odkładanie pieniędzy na przyszłość, po zaspokojeniu bieżących potrzeb. W największych polskich miastach kobiety miewają takie dochody, po wspięciu się na odpowiednie szczeble kariery, czasem kosztem życia prywatnego. W mniejszych miejscowościach jest to raczej rzadko spotykane – dodaje Krzysztof Zych.

O regularnym oszczędzaniu poinformowały badaczy głównie pracownice firm i instytucji, w których pracuje powyżej 250 osób – 21,2%. Z kolei najrzadziej deklarowały to respondentki pracujące w podmiotach zatrudniających do 10 osób – 9,4%.

– Wyższe wynagrodzenia i premie są charakterystyczne dla większych przedsiębiorstw. I to z pewnością też wpływa na szersze możliwości odkładania pieniędzy na przyszłą emeryturę. Z kolei w mniejszych organizacjach z reguły wynagrodzenia są mniejsze, stąd też możliwości odkładania są dużo skromniejsze –  twierdzi ekspert z UCE RESEARCH.

Ponadto z badania wynika, że 14,7% Polek oszczędza sporadycznie. I dokładnie tyle samo kobiet odkłada miesięcznie bardzo niewielkie kwoty, wręcz symboliczne. Z kolei 8,7% respondentek deklaruje, że zamierza to robić w przyszłości. Natomiast 5,3% ankietowanych przyznaje, że ma możliwości finansowe, ale właściwie tego nie robi. Taki sam odsetek zaznacza, że jeszcze musi nad tym się zastanowić. 4,4% zdecydowanie tego nie robi, a 4% nie odkłada pieniędzy i nie zamierza tego robić w przyszłości. Tylko 1,6% badanych nie potrafi w żaden sposób określić się w tej kwestii.

– Niechęć do odkładania pieniędzy na emeryturę, pomimo posiadania takich możliwości, należy tłumaczyć m.in. brakiem świadomości finansowej. W obecnych czasach wiele osób zwyczajnie boi się inflacji i utraty wartości pieniędzy składanych przez lata. Jednak środki można lokować, np. kupując ziemię czy też różnego rodzaju nieruchomości. Może być też tak, że niektóre kobiety, zamiast myśleć o sobie, wolą oszczędzać każdy grosz np. dla swoich dzieci, by zapewnić im lepszy start w życiu. Warto też podkreślić, że 5,3% zamierza się zastanowić nad tym tematem. I może to być efektem udziału w naszym badaniu – stwierdza ekspert.

Do tego widać, że Polki, które każdego miesiąca oszczędzają, wskazały, jaką kwotę średnio odkładają. 20,8% respondentek zadeklarowało pomiędzy 100 a 200 zł, a 20,2% – przedział między 50 a 100 zł. Z kolei 19,6% podało powyżej 500 zł, a 17,9% – 200-300 zł. 10,7% poinformowało o 400-500 zł, a 8,9% – o 300-400 zł. Najmniej wskazań miała kwota do 50 zł – 1,9%.

– Widać, że najwięcej oszczędzających Polek odkłada rocznie w granicach 1200-2400 zł. Jednak to może nie wystarczyć na przyszłe miesięczne utrzymanie. Dlatego warto szukać możliwości zapewniania sobie dodatkowych dochodów na jesień życia, oczywiście nie popadając w panikę – podsumowuje ekspert z UCE RESEARCH. 

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland na reprezentatywnej próbie 1010 kobiet w wieku 18-60 lat.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.