Sondaż: W czasie pandemii Polacy nie chcą zakładać własnych firm. Zdecydowanie wolą stały etatSondaż: W czasie pandemii Polacy nie chcą zakładać własnych firm. Zdecydowanie wolą stały etat

Ponad 66% Polaków nie zamierza w najbliższym czasie zakładać działalności gospodarczej. Tylko niespełna 17% ma odmienne zdanie w tym zakresie. Ci, którzy nie chcą otwierać firm, najczęściej twierdzą, że wolą bezpiecznie pracować na etacie. Dodają również, że poważnie obawiają się ryzyka finansowego. Natomiast osoby zainteresowane założeniem swojego biznesu argumentują to perspektywą niezależności i wyższych zarobków.

Z ogólnopolskiego raportu „Przedsiębiorczy Polak w czasie pandemii”, przygotowanego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab (Grupa Kapitałowa DGA), wynika, że 66,2% badanych nie zamierza w najbliższym czasie zakładać własnej działalności gospodarczej pod jakąkolwiek postacią. Tylko 16,9% jest odmiennego zdania. Z kolei 17% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.

– Większość Polaków oczywiście słusznie boi się ryzyka, bo obecne czasy są bardzo trudne i mało przewidywalne. Do tego dochodzi brak wiedzy, szczególnie w kwestiach prawnych, co w sposób zasadniczy komplikuje prowadzenie tego typu działań – komentuje Krzysztof Zych z UCE RESEARCH.

Badanie również pokazuje, że osoby które nie chcą zakładać firm, głównie wskazują na to, że wolą bezpiecznie pracować na etacie – 27,3%. Deklarują też, że obawiają się ryzyka finansowego – 16,9%. Na kolejnych miejscach znalazły się takie obawy, jak spowolnienie gospodarcze – 8,4%, a także brak zamówień – 7,5%. Niepokój budzą też urzędy – 4,4%. Ponadto Polaków zniechęca biurokracja – 4,2%.

– Kwestia bezpieczeństwa finansowego to jeden z najczęściej powtarzanych argumentów w kontekście pracy na etacie. Ale ten spokój bywa złudny. Niemniej w sytuacji zagrożenia, która obecnie dotyka zarówno handel, usługi, jak i produkcję, potrzeba asekuracji rośnie. Poziom niepewności przekroczył próg akceptowalności wśród wielu osób, które mogłyby otworzyć własną działalność – mówi Joanna Juszczyszyn-Klimek z Grupy Kapitałowej DGA S.A.

Z kolei wśród tych, którzy nie chcą zakładać firm, najmniejsze obawy wzbudza prowadzenie księgowości – 0,6%, jak również nierzetelny kontrahent – 1,7%. Ponadto 20,4% ma inny powód niż wskazany przez badaczy, a 8,7% nie potrafi tego wyjaśnić.

– Jakość usług księgowych poprawia się, więc takie kwestie przestają być problemem. Natomiast obawa dotycząca nierzetelności kontrahentów może być marginalizowana, bo badani nie odczuli jeszcze tego na własnej skórze. Jednak gorsze jest to, że w tak trudnych czasach Polacy słabo identyfikują najbardziej oczywiste i najpoważniejsze zagrożenia – dodaje Krzysztof Zych.  

Natomiast osobom nastawionym na założenie firmy głównie zależy na większej niezależności – 52,9%. Motywuje ich też perspektywa wyższych zarobków – 30%.

– To dość oczywiste kwestie, które co do zasady leżą u podstaw zakładania własnej firmy. W przypadku etatu zawsze trzeba się dostosowywać do wymagań pracodawcy. Jest też finansowy sufit. Z kolei właściciel firmy może podwyższać swoje dochody niemal bez ograniczeń – zaznacza ekspert z UCE RESEARCH.

Osoby planujące założyć działalność najrzadziej deklarują, że tego wymaga od nich pracodawca – 3,5%. Wykazują też niechęć do pracy na etacie – 4,7%, a także możliwość otrzymania dotacji czy grantu – 5,9%. Ponadto 2,4% ma inny powód, a 0,6% nie umie tego wyjaśnić.  

– Dotacja czy grant to jednorazowy zastrzyk finansowy, który niestety szybko się kończy. Nie może być sam w sobie celem prowadzenia działalności gospodarczej, co słusznie zauważyli ankietowani. Natomiast dobrze zainwestowane środki mogą wpłynąć na rozwój firmy i zasadniczo poszerzyć jej horyzont działania – podsumowuje Anna Szymańska z Grupy Kapitałowej DGA.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI w I połowie stycznia br. na próbie 1008 dorosłych Polaków.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.