INDEKS CEN: W sklepach jest coraz drożej. W lipcu ceny poszły w górę o blisko 12%INDEKS CEN: W sklepach jest coraz drożej. W lipcu ceny poszły w górę o blisko 12%

W lipcu br. zakupy w sklepach były droższe średnio o prawie 12% niż rok wcześniej, a od czerwca podrożały o 3,5%. Natomiast od początku roku ceny detaliczne wzrosły o blisko 2%. W relacji rocznej z 12 analizowanych kategorii aż 8 podrożało, a 4 potaniały. Niektóre podwyżki, jak np. w przypadku produktów tłuszczowych, wyniosły blisko 40%. Za mięso konsumenci płacą o ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Z kolei maksymalny zanotowany spadek wyniósł niecałe 17% i objął owoce. Tak wskazuje najnowsza analiza pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, przygotowana przez UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupę AdRetail.

Jak wynika z cyklicznego raportu opracowanego na podstawie monitoringu ponad 30 tys. cen detalicznych z polskich sklepów, w lipcu br. nastąpiły podwyżki średnio o 11,9%, patrząc na dane rok do roku. Z kolei w zestawieniu z czerwcem br. zakupy zdrożały średnio o 3,5%.

– Praktycznie nieprzerwany wzrost cen na przestrzeni roku można tłumaczyć narastającymi obciążeniami nakładanymi na przedsiębiorców. Oni z kolei w znacznym stopniu przerzucają nowe zobowiązania na konsumentów, co skutkuje podwyżkami – mówi Michał Majszczyk, analityk z Hiper-Com Poland.

Z kolei miesięczne zestawienie pokazuje, że w lutym br. w stosunku do stycznia było drożej w sklepach średnio o 10%, a w marcu w porównaniu do lutego – o 0,03%. W kwietniu zanotowano miesięczną obniżkę o 2,6%, a w maju – wzrost o 6,2%. W czerwcu ceny spadły o 6%. Autorzy raportu zauważają, że podwyżki są relatywnie niewielkie, również biorąc pod uwagę tę z lipca – o 3,5%. Jednak następują, z pewnymi wyjątkami, praktycznie miesiąc w miesiąc. Wydawcy raportu przewidują, że w skali roku wartości te wciąż będą rosły. 

– Patrząc realnie na sytuację rynkową, uważam, że w II półroczu br. średnie podwyżki nadal będą zauważalne. Z miesiąca na miesiąc ceny będą rosły nawet o 4-5%. Jeśli jednak nastąpi nagły wzrost zachorowań na COVID-19, wówczas ta prognoza pogorszy się o dodatkowe 2% – ostrzega Karol Kamiński, współautor badania z centrum analiz Grupy AdRetail.

Porównując wyniki 12 kategorii produktowych z lipca tego i ub. roku, widać, że 8 zaliczyło wzrosty, a 4 odnotowały spadki. Najbardziej poszły w górę produkty tłuszczowe – o 38,3%. Kolejne wzrosty objęły mięso – 32,6%, art. sypkie – 15%, a także nabiał – 14,8%. Z kolei najmocniej potaniały owoce – o 16,6%. Dalej były napoje – 6,3%, inne art. (karmy dla zwierząt, pieluchy) –  3,5%, jak również dodatki spożywcze – 3,4%.  

– W przypadku art. tłuszczowych, mięsa i nabiału podwyżkom sprzyjają wysokie ceny na rynkach surowców rolnych w tych kategoriach. Natomiast spadki, szczególnie widoczne w przypadku owoców, mają źródło w tym, że ostatnio był nieco mniejszy popyt na art. o wysokich walorach zdrowotnych niż rok temu – wyjaśnia ekspert z Grupy AdRetail.

Wśród konkretnych produktów liderem podwyżek rok do roku jest cielęcina, która poszła w górę o 66,4%. Wyraźne wzrosty odnotowały też takie artykuły, jak olej – o 55,1%, a także mąka – o 43,9%. Natomiast najbardziej spadły ceny jabłek – o 79,6%. Za nimi uplasowały się ogórki z obniżką o 24,7%.

– Sieci handlowe mogły sobie pozwolić na znaczącą obniżkę cen jabłek, ponieważ zapasy owoców były ostatnio dużo większe niż rok wcześniej. Ponadto branża zapowiada, że tegoroczne zbiory mogą być lepsze niż poprzednio – dodaje Karol Kamiński.

Jak podkreślają autorzy badania, z analizy wynika też, że w lipcu w stosunku do czerwca br. 6 kategorii potaniało. Wśród nich znalazły się warzywa – 12%, pieczywo – 10,2%, produkty sypkie – 10,1%, owoce – 6,4%, napoje – 4,9%, a także dodatki spożywcze – 4,5%. Podrożało również 6 kategorii. W tej grupie należy wyróżnić produkty tłuszczowe – 16,2%, nabiał – 13,2%, używki – 9,4%, mięso – 3,5%, inne – 1,3%, jak również chemię gospodarczą – 0,1%.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.