ANALIZA: W wakacje Polacy zapłacili za alkohol o blisko 8% więcej niż rok temuANALIZA: W wakacje Polacy zapłacili za alkohol o blisko 8% więcej niż rok temu

Z analizy ponad 33 tys. cen detalicznych, zanotowanych w tegoroczne i zeszłoroczne wakacje, wynika, że alkohol podrożał średnio o prawie 8%. Na 7 monitorowanych kategorii aż 5 wykazało wzrosty, a tylko 2 zaliczyły spadki. Najbardziej zdrożały najmocniejsze trunki – o ponad 10%, a także piwa – o blisko 5%. Drinki alkoholowe poszły w górę o prawie 4%, szampany – o niespełna 2%, a wina – o 0,5%. Natomiast najbardziej potaniał cydr – o niecałe 8%. Sieci handlowe obniżyły też ceny likierów i kremów – o przeszło 6%.

Z raportu branżowego „Wakacyjne ceny alkoholu 2020/21”, przygotowanego przez Hiper-Com Poland, Grupę AdRetail i UCE RESEARCH, można wyczytać, że w tym roku w okresie letnim alkohol zdrożał średnio o 7,8% w porównaniu do ubiegłych wakacji. Do tego widać, że na 7 kategorii aż 5 poszło w górę, a tylko 2 odnotowały spadki.

– Wzrost cen alkoholu rok do roku to efekt podniesienia podatku akcyzowego, a także opłaty cukrowej i tzw. małpkowej. Jednak głównym czynnikiem jest szalejąca inflacja, która podbija ceny surowców wykorzystywanych do produkcji tego typu napojów. Niemniej w Polsce alkohol wciąż pozostaje jednym z najtańszych w Unii Europejskiej. Tylko w trzech krajach unijnych kosztuje mniej niż u nas – mówi Karol Kamiński z Centrum Analiz Grupy AdRetail, wydawcy serwisu Ding.pl.

Najbardziej zdrożały alkohole mocne – o 10,3%. Na drugim miejscu są piwa z wynikiem 4,7%. Drinki alkoholowe poszły w górę o 3,7%, szampany – o 1,8%, a wina – o 0,5%. Jak zauważają analitycy z UCE RESEARCH, sezonowe trunki, w tym głównie piwo, w czasie wakacji zawsze drożeją. Jednak porównywane były wyniki rok do roku. Zatem ww. wzrosty są niepokojącym sygnałem.

– Po części podwyżki mocnych alkoholi są pokłosiem tego, że od kilku lat Polacy coraz częściej sięgają po droższe produkty, szczególnie wódki i whisky. Producenci i cała branża handlowa to widzą i odpowiednio windują ceny. Podobnie jest w przypadku piw. Rośnie konsumpcja tych droższych bezalkoholowych, regionalnych i rzemieślniczych. Ich ceny wzrosły w ciągu 2 lat. Ponadto branża piwna poniosła spore straty w wyniku zamknięcia restauracji w czasie pandemii – wyjaśnia Karol Kamiński.

Analiza wykazała również, że w ujęciu rocznym najbardziej potaniał cydr – o 7,8%. Kolejne w tym zestawieniu są likiery i kremy – 6,2%. Autorzy badania podkreślają, że w wakacje ta druga kategoria niezbyt się liczy w konsumpcji. Dlatego obniżki cen likierów i kremów były raczej uzasadnione.

– Przez kilka lat moda na cydr rosła, co mogło wskazywać na to, że jego ceny też będą szły w górę. Jednak ten scenariusz się nie sprawdził. Napój zaliczył największy spadek cen wśród wszystkich alkoholi w minione wakacje, ponieważ jego spożycie bardzo zmalało. I jeśli ten trend się utrzyma w konsumpcji, to za kilka lat cydr może całkowicie zniknąć ze sklepowych półek bądź jego sprzedaż zostanie mocno ograniczona – podsumowuje ekspert z Centrum Analiz Grupy AdRetail.


***

Masz pytania do ww. publikacji?

Skontaktuj się z nami: strefa.wiedzy@uce-pl.com


Ostatnio dodane


Zapisz się do Newslettera.
Bądź z nami na bieżąco!KLAUZULA DOT. NEWSLETTERA


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • żądania cofnięcia zgody na przesyłanie wiadomości i/lub informacji w formie Newslettera w dowolnym momencie,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania informacji handlowej, treści marketingowych w postaci Newslettera (w tym m.in. wszelkiego rodzaju publikacji, raportów, analiz oraz informacji prasowych) za pomocą wiadomości e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane udostępnione w celach marketingowych, tj. wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

KATEGORIA OSÓB, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE:

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć pracownicy i podwykonawcy Administratora, którzy są odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, m.in. wykonujący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Administratora (np. świadczący wsparcie techniczne i/lub informatyczne bądź analityczne) oraz Podmioty zewnętrze, takie jak serwisy obsługujące, które muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje zadania i obowiązki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest UCE GROUP LTD. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  00-807 WARSZAWA (PL-Poland), Aleje Jerozolimskie 96. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290366, NIP PL: 735-27-17-143, REGON: 120557126.

ZASADY OGÓLNE:

a) Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
b) Wprowadzenie Polityki Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) procesów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
c) W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością Państwa dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym RODO) w oparciu o obowiązujące w nich zasady, takie jak:

 • zasada zgodności z prawem. Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych jest zgodne z prawem, tj. art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 albo art. 10 RODO,
 • zasada ograniczenia czasowego. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celów przetwarzania,
 • zasada rzetelności i przejrzystości. Administrator zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania,
 • zasada ograniczenia celu. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • zasada prawidłowości. Administrator zapewnia, że przetwarzane przez niego dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasada minimalizacji. Administrator zapewnia, że przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 • Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki prywatności przez wszystkich Pracowników, Współpracowników Administratora oraz Podwykonawców,
 • zasada integralności i poufności. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zasada rozliczalności. Administrator poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia możliwość wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi danych osobowych,
 • zasada zgodności ciągłości. Administrator zapewnia zgodność działania organizacji z wymaganiami ochrony danych osobowych. W tym celu między innymi monitoruje zmiany w przepisach prawa, wytyczne krajowych oraz międzynarodowych organów ochrony danych osobowych oraz orzecznictwo sądów i trybunałów, a także uwzględnia w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Niemniej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Administrator przekazuje je z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępniania Państwa dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Natomiast powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 RODO.

KONTAKTY Z ADMINISTRATOREM:

Administrator udziela Podmiotom danych informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Administrator umożliwia wykonywanie praw wynikających z art. 15-22 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia otrzymania kopii danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator zapewnia, że zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych będzie przekazywał Organowi Nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator bada zaistniałe naruszenie i ewentualnie wdraża stosowne organizacyjne i techniczne środki naprawcze.